Προϋπολογισμός έργου. 

 

 
 
 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.183.922 €

Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου: 1.181.922 €
Χρηματοδοτική συνεισφορά ΕΕ: 886,338 € (= 74,99% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού).