Αναμενόμενα Αποτελέσματα.

 

 
 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο είναι η δημιουργία και η επικοινωνία μιας γνωστικής βάσης σχετικά με:

 

  • Τις φυτοκοινότητες και την πληθυσμιακή σύνθεση και δομή του Juniperus,
  • Την επίδραση των ανθρωπογενών απειλών στις οικολογικές συνθήκες του οικοτόπου,
  • Τις αποτελεσματικές μεθόδους συμμετοχής και διακυβέρνησης για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων
  • Τις αποτελεσματικές μεθόδους παρακολούθησης και διατήρησης μέσω της εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία και αποκατάσταση των οικοτόπων καθώς και πρωτοκόλλων παρακολούθησης.

Η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων και ο τερματισμός των απειλών που αντιμετωπίζει θα επιτευχθεί μέσα από μια σειρά δράσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα τα ακόλουθα:

  • Ενημέρωση των Τυποποιημένων Δελτείων Δεδομένων (ΤΔΔ), χαρτογράφηση, οριοθέτηση και προστασία των ενδιαιτημάτων στην Κύπρο
  • Ενισχυμένη αναγέννηση των ειδών Juniperus,
  • In situ και ex situ διατήρηση των ειδών Juniperus και άλλων σημαντικών ειδών του ενδιαιτήματος
  • Ελαχιστοποίηση των απειλών και των αρνητικών επιπτώσεων σε όλα τα ενδιαιτήματα.

Επιπλέον, η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου θα εξασφαλιστεί μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων συνεργασίας, καθώς και με τη σύνταξη των "Μετά-LIFE" και σχεδίων επικοινωνίας και προστασίας.