Στόχοι του έργου

 

 
 

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου είναι να προωθήσει και να καταστήσει δυνατή τη μακροπρόθεσμη διατήρηση των ενδημικών δασών με Juniperus spp. στην Κύπρο. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  • Να συμβάλει στην εδραίωση και διάδοση μιας γνωστικής βάσης για την προστασία, αποκατάσταση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενδημικών δασών με Juniperus spp. στην Κύπρο.
  • Να συμβάλει στην κατανόηση, ποσοτικοποίηση και αναστολή των φυσικών και ανθρωπογενών απειλών στη μακροπρόθεσμη υποβάθμιση του οικοτόπου.
  • Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει δράσεις για την προστασία και την μακροπρόθεσμη αποκατάσταση του οικοτόπου.
  • Να παρέχει στήριξη για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης στις περιοχές Natura 2000 με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων.