Συντονιστής


  

forestry department

  

Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

 

Στο πλαίσιο της Κυπριακής δασικής νομοθεσίας και κανονισμών, το Τμήμα Δασών είναι αρμόδιο για τη διαχείριση όλων των κύριων και δευτερευουσών κρατικών δασών, συμπεριλαμβανομένων των Εθνικων Πάρκων και Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών. Είναι επίσης υπεύθυνο για τα έργα αναδάσωσης και τη δημιουργία φυτειών για τη βελτίωση του φυσικού τοπίου. Το Τμήμα συμμετέχει σε μεγάλο βαθμό στη συστηματική μελέτη της Κυπριακής χλωρίδας και πανίδας και ιδιαίτερα στη διατήρηση των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών. Πρόσφατα οι δραστηριότητές του έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη της βλάστησης της Κύπρου. Το Τμήμα απασχολεί απόφοιτους επαγγελματίες με πτυχία στη δασολογία τη δασική έρευνα και σχεδιασμό, αρχιτεκτονική τοπίου, διαχείριση των Δασών, Δρυμών, διατήρηση της φύσης, προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής, δασική βοτανική, κ.λπ.).

Το Τμήμα Δασών συμμετείχε ενεργά σε διάφορα προγράμματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος LIFE για την απογραφή, την αναγνώριση, την αξιολόγηση και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Κύπρου ("Ειδικές ζώνες διατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) της Κύπρου "LIFE-Τρίτες Χώρες - Συμβόλαιο αρ. Β4 - 0000/98/000). Υπήρξε επίσης ένας από τους κύριους εταίρους του Έργου LIFE για την εφαρμογή των δράσεων διαχείρισης και διατήρησης σε 5 περιοχές Κοινοτικής Σημασίας της Κύπρου («Προστασία και διαχείριση του Δικτύου NATURA 2000 της Κύπρου», LIFE04NAT_CY_000013), καθώς και στο έργο που είχε ως αποτέλεσμα τη δημοσίευση του Κόκκινου Βιβλίου της χλωρίδας της Κύπρου, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου.

 

Εταίροι


 

 

 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚY)

 

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚY) ιδρύθηκε το 2001 ως το δεύτερο Κρατικό Ιδρύματος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Κύπρο προσφέροντας τόσο προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που βασίζονται αποκλειστικά στην ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία μάθησης. Το Πανεπιστήμιο έχει τρεις σχολές (Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης), c.3000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διαχείρισης και Προστασία Περιβάλλοντος, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε πρόσφατα με σκοπό να προσφέρει στους αποφοίτους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση των θεμελιωδών περιβαλλοντικών μοτίβων και διαδικασιών και πώς αυτές συνδέονται με την κοινωνία.

 

 

 

 logo department of environment

 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

Το τμήμα Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνο  συντονισμού για τα προγράμματα της κυβέρνησης για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης είναι επικεφαλής της τεχνικής επιτροπής για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμβουλεύει για θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, εξασφαλίσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής, διαχειρίζεται το νόμο για τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων, συντονίζει τη διαδικασία για την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης συντονίζει τη συνεργασία των κρατικών υπηρεσιών με διεθνείς οργανισμούς και προωθεί την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και πληροφόρηση. Το τμήμα είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, INFOTERPA, το UNEP, τη Σύμβαση της Βασιλείας, CITES, το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, για την Σύμβαση της βιοποικιλότητας, τη σύμβαση για την Κλιματική αλλαγή κλπ.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος καλύπτει νομικά και ρυθμιστικά θέματα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους στην Κύπρο.

Απασχολεί επαγγελματίες σχετικά με τη διαχείριση του περιβάλλοντος, των φυσικών επιστημών, τον έλεγχο της ρύπανσης, τη γεωλογία και τη θαλάσσια οικολογία.

 

 

 frederic

 

NCU logo2

 

 

Πανεπιστήμιο FrederickΜονάδα Διατήρησης της Φύσης

 

Το Πανεπιστήμιο Frederick, είναι ένα από τα έξι αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Πανεπιστήμιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ακαδημαϊκή έρευνα, όντας ένας από τους κορυφαίου ερευνητικούς οργανισμούς της χώρας.

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) ιδρύθηκε το 2005 από το Πανεπιστήμιο Frederick και ειδικεύεται σε θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας και διαχείρισης των φυσικών πόρων στην Κύπρο. Η Μονάδα αποτελεί την πρώτη δομή στο ακαδημαϊκό σύστημα της Κύπρου, που ασχολήθηκε (και εξειδικεύθηκε) στα θέματα διατήρησης βιοποικιλότητας και διατήρησης της φύσης. Η ΜΔΦ στηρίζεται στην εμπειρία συνεργαζόμενων επιστημόνων, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με εκτενή εμπειρία στη βιολογία διατήρησης και διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

 

 akth

 

 

 

Ακτή Κέντρο Μελετών και Έρευνας

 

Η ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας είναι ένας μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία. Ιδρύθηκε το 2000 από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στα θέματα περιβάλλοντος που μοιράζονται το ίδιο όραμα: την προώθηση των αρχών της αειφορίας και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Η Ακτή έχει καταφέρει σήμερα να δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών και εθελοντών που εργάζονται για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Συνεργάζεται επίσης με άλλους μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, σχολεία, τοπικές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στη Κύπρο και στο εξωτερικό.  Υλοποιεί προγράμματα  εφαρμοσμένης έρευνας, εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών μας πόρων.