Προπαρασκευαστικές δράσεις

 


 

Δράση Α.1: Καταγραφή και χαρτογράφηση των θέσεων του οικοτόπου 9560* Η πρώτη προπαρασκευαστική δράση επικεντρώνεται στη διενέργεια απογραφής των θέσεων του τύπου οικοτόπου 9560* στις περιοχές Ακάμα, Τροόδους και Μαδαρής, με επιτόπου προσδιορισμό για τα ακριβή όρια του οικοτόπου και χαρτογράφηση των άλλων τύπων οικοτόπων που εμφανίζονται σε αυτές τις περιοχές.Η υλοποίηση της δράσης Α.1 θα περιλαμβάνει:
 • Συγκέντρωση ιστορικών πληροφοριών για τις περιοχές μελέτης.
 • Διεξαγωγή έρευνας για τον ακριβή προσδιορισμό και καθορισμό των ορίων των περιοχών μελέτης, και χαρτογράφηση του οικοτόπου σε όλες τις θέσεις εμφάνισής του.
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 • Θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή βάση δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει:
-  Βιβλιογραφία για τις στοχευμένες περιοχές / οικοτόπους.- Αναφορικά δεδομένα για τις θέσεις και το μέγεθος των πληθυσμών του τύπου οικοτόπου 9560* (Δράση A.2).- Συγκεντρωμένη πληροφορία για τον οικότοπο, μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις, επαφές με τις τοπικές αρχές και εμπειρογνώμονες της χλωρίδας της Κύπρου.
 • Τέσσερις έγχρωμοι χάρτες κλίμακας 1:500 και τέσσερις χάρτες κλίμακας 1:20.000, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή με τα ακριβή όρια της κατανομής του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9560*, την κατανομή των ατόμων του πληθυσμού του Juniperus spp., καθώς και στοιχεία για άλλα σημαντικά είδη που απαντώνται στις ίδιες περιοχές.
 • Ενημέρωση των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (ΤΕΔ) για τις τρεις περιοχές.

 Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.

 

  

 


 

 

 

 

Δράση A.2: Σύνθεση και δομή των πληθυσμών Juniperus

 

Σκοπός της δράσης είναι ο ποσοτικός προσδιορισμός και η περιγραφή της σύνθεσης και της δομής των τυπικών ειδών του τύπου οικοτόπου 9560*, Juniperus excelsa, J. foetidissima, J. oxyderus και J. phoenicea στις επιλεγμένες περιοχές του έργου. Επιπρόσθετα, θα καταγραφούν και θα περιγραφούν η σύνθεση, η δομή και οικολογικές διεργασίες των δασικών κοινωνιών Αοράτου σε όλες τις περιοχές. 

 

Η δράση θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου του έργου και θα περιλαμβάνει:

 

 1. Συλλογή πληροφοριών για το μέγεθος του πληθυσμού (αριθμός ατόμων συμπεριλαμβανομένων φυταρίων και δενδρυλλίων), ηλικιακή δομή και φυλετική αναλογία των ειδών Juniperus.
 2. Υπολογισμό της αναπαραγωγικής προσπάθειας των θηλυκών ατόμων (καρποί και σπέρματα ανά δέντρο), της αναγεννητικής ικανότητας (αριθμός φυτρωμένων σπερμάτων ανά επιφάνεια) και του ποσοστού επιβίωσης των φυταρίων και δενδρυλλίων στο πεδίο.
 3. Διερεύνηση της θήρευσης των καρπών του Juniperus foetidissima από ένα είδος εντόμου, και ανάπτυξη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων (Δράση C4).
 4. Καθορισμό μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους (τοπογραφία και υψόμετρο).
 5. Διερεύνηση της παρουσίας και των ενδεχόμενων επιπτώσεων εισβλητικών ειδών και λήψη σχετικών μέτρων με στόχο τη μείωση των επιπτώσεων τους (στη Δράση C.5).
 6. Καταγραφή του εδάφους και της γεωλογίας με τη βοήθεια χαρτών και όπου κριθεί αναγκαίο, οι καταγραφές θα ελεγχθούν και θα επιβεβαιωθούν επί τόπου. Επιπρόσθετα, θα χαρτογραφηθούν όλες οι δειγματοληπτικές επιφάνειες με τη χρήση του παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού και τοπογραφικών χαρτών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ετοιμασία έκθεσης για τη δομή των πληθυσμών Juniperus για κάθε περιοχή.
 • Ετοιμασία σχεδίου αειφόρου καταπολέμησης του θηρευτή στο πλαίσιο της Δράσης C.4.         

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υπεύθυνο για αυτή τη δράση.

 

  


 

 

 

Δράση A.3: Προετοιμασία Σχεδίων Παρακολούθησης Οικοτόπων

 

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου οικοτόπου προτεραιότητας στις τρεις περιοχές. 

Πιο συγκεκριμένα, θα προετοιμαστούν τεχνικά έγγραφα τα οποία θα περιλαμβάνουν:

 • Την ανάπτυξη των συγκεκριμένων στόχων παρακολούθησης.
 • Την επιλογή των κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεταβλητών και μεθόδων.
 • Την επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς (Αρχές και Κοινότητες), που θα διευκολύνει την υλοποίηση των μελλοντικών μέτρων διαχείρισης και κατά συνέπεια την επίτευξη των στόχων διαχείρισης.
 • Την αξιολόγηση της ποιότητας των περιοχών, η οποία θα βασίζεται στην αξιολόγηση του υπό μελέτη οικοτόπου και των οικολογικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των κύριων ειδών, τη χλωρίδα και τη σύνθεση και δομή της βλάστησης κατά τη διάρκεια του έτους, η έκταση του οικοτόπου, αβιοτικές συνθήκες, απειλές, κλπ.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τυποποιημένες μέθοδοι παρακολούθησης / πρωτόκολλα για την παρακολούθηση οικοτόπων Juniperus spp. αλλά ούτε και τα κατάλληλα δεδομένα αναφοράς για τις περιοχές στις οποίες θα βασιστεί η στρατηγική αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας. Επομένως, αυτή η δράση προτείνει μια γενική ανασκόπηση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων παρακολούθησης και την επακόλουθη δημιουργία ειδικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης των συγκεκριμένων οικοτόπων.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Τρία Σχέδια Παρακολούθησης (ένα για κάθε περιοχή), τα οποία θα καλύπτουν όλες τις θέσεις όπου υπάρχει ο υπό μελέτη οικότοπος. Τα σχέδια θα περιλαμβάνουν τα πρωτόκολλα παρακολούθησης για την αξιολόγηση της κατάστασης των οικοτόπων και τις επιπτώσεις των καθορισμένων απειλών.

 

Το ΑΠΚΥ είναι υπεύθυνο για τη δράση αυτή.

 


 

 

 

Δράση Α.4: Προετοιμασία των Διαχειριστικών Σχεδίων για τον οικότοπο

 

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων Διαχειριστικών Σχεδίων που θα περιλαμβάνουν επί τόπου και εκτός τόπου διαχειριστικά μέτρα για τον οικότοπο προτεραιότητας σε όλες τις περιοχές. Τα Διαχειριστικά Σχέδια θα βασίζονται στις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια των δράσεων A.1 έως A.3, και ειδικότερα σε δεδομένα που θα αφορούν στην κατανομή του οικοτόπου, στην οικολογία, τη βιολογία, τη δυναμική των πληθυσμών και την αξιολόγηση των απειλών για τον οικότοπο προτεραιότητας. Τα Διαχειριστικά Σχέδια θα αποτελούνται από δύο τμήματα, το Περιγραφικό μέρος και το Ρυθμιστικό μέρος, τα οποία περιγράφονται πιο κάτω:

 • Το Περιγραφικό μέρος θα επικεντρωθεί στην περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή (ιδιοκτησιακό καθεστώς, αβιοτικοί και βιοτικοί παράγοντες, διαχείριση, χρήσεις γης, απειλές, κλπ.).
 • Το Ρυθμιστικό μέρος θα περιγράφει τις δράσεις που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών.

Μεγάλη προσπάθεια θα καταβληθεί στην επίτευξη της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στην ανάπτυξη των σχεδίων διαχείρισης, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Τα σχέδια διαχείρισης θα επικυρωθούν επίσημα από την επιτροπή των εμπλεκομένων φορέων του έργου, στο οποίο όλες οι αρμόδιες αρχές της Κύπρου και οι τοπικές αρχές θα εκπροσωπηθούν. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από άλλα σχετικά έργα LIFE- Nature θα ενισχύσουν τη συγκεκριμένη δράση. Επιπλέον, τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής θα συμβάλουν στην επίτευξη της δράσης ως εξωτερικοί σύμβουλοι, λόγω της σημαντικής εμπειρίας τους στον τομέα.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Τρία Διαχειριστικά Σχέδια (ένα για κάθε περιοχή), με έμφαση στους μετρήσιμους δείκτες, στα πρότυπα και στις οριακές τιμές, και στην επιθυμητή κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου που προσπαθούμε να επιτύχουμε για κάθε περιοχή.

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή αυτής της δράσης.

 


 

 

 

 

Δράση A.5: Εκτίμηση των επιπτώσεων από τους επισκέπτες

 
 

Η δράση στοχεύει στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τους επισκέπτες στις περιοχές υπό μελέτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης των επισκεπτών. Η δράση θα διεξαχθεί σε όλες τις περιοχές που ασχολείται το έργο κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού έτους από την έναρξη του προγράμματος.

 1. Η εκτίμηση των επιπτώσεων από τους επισκέπτες θα καθορίσει: (ι) τους τύπους επισκεπτών, (ιι) την ένταση των επισκέψεων (χωρική και χρονική κατανομή) και (ιιι) την έκταση των επιπτώσεων από τους επισκέπτες και τους παράγοντες επιρεάζονται. Πιο συγκεκριμένα, η δράση περιλαμβάνει επισκέψεις πεδίου για καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων των περιοχών (π.χ. μονοπάτια, χώροι κατασκηνώσεων, κλπ) και τις επιπτώσεις τους (π.χ. ενδείξεις ποδοπάτησης, ζημιά στη βλάστηση, σκουπίδια κτλ). Ταυτόχρονα γίνεται έρευνα μέσω ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι επισκέπτες σε κάθε περιοχή για να καθοριστούν τα επίπεδα περιβαλλοντικής συνείδησης σχετικά με την ευαισθησία των οικοτόπων,  ο λόγος επίσκεψης και το είδος των δραστηριοτήτων στην περιοχή.
 2. Τα αποτελέσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων από τους επισκέπτες καθώς και οι προτεινόμενοι χώροι για συγκεκριμένες δράσεις διαχείρισης των επιπτώσεων από τους επισκέπτες θα παρουσιαστούν σε χάρτες 1:500.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Θα παραχθούν τρεις εκθέσεις με τα αποτελέσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων από τους επισκέπτες (μία για κάθε περιοχή).
 • Θα παραχθούν τρεις χάρτες που θα απεικονίζουν τα κατάλληλα σημεία για τις προτεινόμενες δράσεις διαχείρισης των επισκεπτών (ένας για κάθε περιοχή – κλίμακα 1:500), όπως παροχή κατάλληλων δημοσίων χώρων στάθμευσης, τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και ενημερωτικών πινακίδων.

Η ΑΚΤΗ είναι ο υπεύθυνος εταίρος για τη συγκεκριμένη Δράση.