Ενημέρωση του κοινού & διάχυση αποτελεσμάτων

 

 

 

 

 

 

Δράση D.1: Εκστρατεία Ενημέρωσης του κοινού

 

Οι δραστηριότητες  που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δράση έχουν ως στόχο την παροχή πληροφοριών και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στο έργο. Η δράση περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

 1. Πινακίδες πληροφόρησης του κοινού (στα Ελληνικά και Αγγλικά) θα τοποθετούνται εντός των ορίων των περιοχών υπό μελέτη και στα σημεία εισόδου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δράσης Α.6, για τη παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των οικοτόπων και τον κώδικα ορθής συμπεριφοράς.
 2. Συμμετοχικές διαδικασίες σε αγροτικές περιοχές και τοπικά εργαστήρια σε αγροτικές περιοχές. Τρεις εκδηλώσεις έχουν λάβει χώρα κατά την αρχική φάση του προγράμματος σε κοινότητες που γειτνιάζουν με τις περιοχές υπό μελέτη.  Οι τοπικές αρχές προσκλήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά στις εκδηλώσεις.
 3. Κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος και ειδικά μετά το τέλος κάθε φάσης, οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου προβάλλονται μέσω τω μέσων μαζικής ενημέρωσης με δελτία τύπου και άρθρα σε εφημερίδες/περιοδικά.
 4. Ενημερωτικό υλικό: φυλλάδια και ενημερωτικά δελτία.
 5. Ημερίδα ενημέρωσης κατά τη λήξη του έργου με στόχο την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Δεκαέξι πινακίδες πληροφόρησης του κοινού
 • Τρεις συμμετοχικές συναντήσεις και τοπικά εργαστήρια
 • Κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης: 3 δελτία τύπου, 3 άρθρα σε εφημερίδες/περιοδικά
 • Τρία ενημερωτικά δελτία (newsletters) (3000 αντίτυπα)
 • 4000 ενημερωτικά φυλλάδια: 2000 στα ελληνικά, 2000 στα αγγλικά
 • Ημερίδα Ενημέρωσης για τα τελικά αποτελέσματα (50 συμμετέχοντες)

 

Η  ΑΚΤΗ είναι ο υπεύθυνος εταίρος για την υλοποίηση της Δράσης.

 

   

 

 

 

Δράση D.2:  Ανάπτυξη Ιστότοπου

 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην παρουσίαση και δημοσίευση των επιστημονικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το έργο, μέσω της ανάπτυξης ενός δικτυακού τόπου. Η ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί και θα ενημερώνεται τακτικά με πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις συνδέσεις με παρόμοια έργα θα είναι διαθέσιμες. Θα προωθήσει επίσης ανοικτές συζητήσεις σχετικά με την διατήρησης και διαχείριση οικοτόπων.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη ιστότοπου

Το ΑΠΚΥ είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης

 

 

 

Δράση D.3:  Εκλαϊκευμένη Έκθεση

 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην παρουσίαση και δημοσίευση των επιστημονικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το έργο μέσα από την παραγωγή μιας εκλαϊκευμένης έκθεσης. Η εκλαϊκευμένη έκθεση θα παραχθεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο τέλος του έργου. Οι ομάδες-στόχοι της δράσης αυτής είναι σχολεία, πανεπιστήμια, αρμόδιες αρχές,  ΜΚΟ, τοπικές κοινωνίες και Αρχές και το κοινό γενικότερα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 • Εκλαϊκευμένη Έκθεση (200 αντίτυπα)
Το ΑΠΚΥ είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης.
 

 

 

Δράση D.4:  Συνέδρια

 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην παρουσίαση και δημοσίευση των επιστημονικών δεδομένων και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από το σχέδιο με τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια. Οι εταίροι θα συμμετάσχουν σε επιστημονικά συνέδρια με προφορικές παρουσιάσεις ή poster, καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις πρακτικά συνεδρίων και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 • Τρεις παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια

Το ΑΠΚΥ είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης.

 

 

 

Δράση D.5: Παραγωγή και Διάδοση Οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης του Οικοτόπου

 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η παραγωγή και διάδοση Οδηγιών προστασίας και αποκατάστασης του οικοτόπου στο τέλος του έργου στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στη διατήρηση και διαχείριση αυτού του οικοτόπου προτεραιότητας στην Κύπρο. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα περιλαμβάνουν περιγραφή και πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες τεχνικές και μεθόδους που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του οικοτόπου προτεραιότητας με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή τους στις περιοχές μελέτης.

Αυτές οι οδηγίες θα διατίθενται σε έντυπη μορφή, ψηφιακούς δίσκους, καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου. Θα διαδίδονται επίσης στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη στην Κύπρο, στο εργαστήρι εμπειρογνωμόνων (Δράση Ε.4) και στους τελικούς συμμετέχοντες στο εργαστήριο/ημερίδα της δράσης D.1. Οι ομάδες-στόχοι για αυτή τη δραστηριότητα είναι οι αρμόδιες αρχές, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και πανεπιστήμια.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 • 100 Έντυπα αντίγραφα των οδηγιών
 • CD-ROM που περιλαμβάνει τις οδηγίες (200 αντίτυπα).
Το ΑΠΚΥ είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης. 
   
 

Δράση D6: Παραγωγή ντοκιμαντέρ για τον υπό μελέτη οικότοπο

 

Η δράση στοχεύει στην παροχή πληροφοριών για τον οικότοπο του Αόρατου, στην προώθηση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και στην ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στη διατήρηση του οικοτόπου.

Χαρακτηριστικά ντοκιμαντέρ:

 • Ντοκιμαντέρ διάρκειας 15-20 λεπτών με αναφορά στον οικότοπο, τα είδη των περιοχών και τη σημασία τους.
 • Παραγωγή DVD (1000 αντίτυπα). Το ντοκιμαντέρ θα διανεμηθεί στις τοπικές αρχές, στα σχολεία, σε κέντρα νεότητας, στους ταξιδιωτικούς πράκτορες, στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, στην Ένωση αγρο-τουριστικών επιχειρήσεων, σε σχετικούς ΜΚΟ και ΜΜΕ (με στόχο να φτάσει στο ευρύτερο κοινό της Κύπρου).    
 • Ο τηλεοπτικός σταθμός του Πανεπιστημίου Frederick θα προβάλει το ντοκιμαντέρ, ενώ παράλληλα όλοι οι συνεργάτες θα συμβάλουν στην προβολή του από όλους τους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ντοκιμαντέρ για τον υπό μελέτη οικότοπο, κατάλληλο για τηλεοπτική προβολή
 • DVD (1000 αντίτυπα)

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υπεύθυνο για τη δράση Δ.6.


 

 

   

Δράση D7: Εκστρατεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

 

Η Δράση στοχεύει στην αύξηση της περιβαλλοντικής γνώσης και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τον υπό μελέτη οικότοπο, καθώς και το δίκτυο Natura 2000 γενικά. Οι λεπτομέρειες της εκπαιδευτικής εκστρατείας θα καθοριστούν μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης προβλέπονται τρεις κύριες δραστηριότητες:

1. Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό θα παραχθεί και θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προσφέρονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά. Η παραγωγή θα γίνει κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου εφαρμογής του  έργου.

2. Μονοήμερο εργαστήρι (Συνάντηση Εργασίας)

Το εργαστήρι θα απευθύνεται σε εκπαιδευτές προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με στόχο να παρασχεθούν πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό για τον υπό μελέτη οικότοπο και τις περιοχές Natura 2000. Το εργαστήρι θα υλοποιηθεί το Φεβρουάριο του 2013.

3. Επισκέψεις μαθητών

Οι επισκέψεις μαθητών θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Επιπρόσθετα, μέσα από επισκέψεις στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσα από παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και περιηγήσεις στο βοτανικό κήπο και στην τράπεζα σπερμάτων. Κατά τις επισκέψεις οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τις πρακτικές εκτός τόπου διατήρησης. Οι επισκέψεις θα οργανωθούν τα τελευταία 2 χρόνια του έργου (Οκτώβρης 2013 – Ιούνιος 2015).   

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
 • Μονοήμερο εργαστήρι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με 30 συμμετέχοντες
 • 15 επισκέψεις σχολείων στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υπεύθυνο για τη δράση Δ.7.