Συνολική Λειτουργία του έργου και Παρακολούθηση

 
 


 

Δράση E.1: Συντονισμός και διαχείριση έργου (συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού ελέγχου)

 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στον αποτελεσματικό διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό συντονισμό του έργου και στην ορθή λειτουργία του. Η δράση προβλέπει τη λειτουργία Έδρας του Έργου στο Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η διαχείριση του έργου βρίσκεται υπό την ευθύνη της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου, η οποία περιλαμβάνει:

 • Τον Επικεφαλή της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου,
 • Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Έργου,
 • Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, και
 • Τον Οικονομικό Διαχειριστή.

Η Ομάδα Διαχείρισης του Έργου είναι υπεύθυνη για τη συνολική διαχείριση του έργου και την έγκαιρη προετοιμασία των εκθέσεων που θα υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης θα έχουν τακτικές συναντήσεις για να παρακολουθείται και να αξιολογείται η επιτευχθείσα πρόοδος κάθε δράσης. Στα αρχικά στάδια του έργου, η Ομάδα Διαχείρισης θα προετοιμάσει και θα διανείμει σε όλους τους εταίρους του έργου, ένα λεπτομερές Εγχειρίδιο Διαχείρισης του Έργου που θα περιγράφει το ρόλο και τις αναμενόμενες δραστηριότητες του κάθε δικαιούχου. Η λειτουργία της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική επικοινωνία και το συντονισμό μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών. Επιπλέον, η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των εταίρων, καθώς και η επιτυχημένη συνεργασία τους σε προηγούμενα έργα θα συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η δράση αυτή θα οδηγήσει σε μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά όλα τα επιστημονικά, οικονομικά και διοικητικά θέματα που θα τεθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

 

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση της δράσης αυτής.

 

 

 


 

Δράση E.2: Παρακολούθηση Έργου

 

Η δράση αυτή έχει ειδικά σχεδιαστεί για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων του έργου σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση τους στόχους που είχαν τεθεί  και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για την ορθή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου θα αναπτυχθεί ένα «Πρωτόκολλο Παρακολούθησης" από την Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ), που θα περιλαμβάνει την πλήρη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου. Το πρωτόκολλο παρακολούθησης θα περιγράφει τους δείκτες του έργου και τα κριτήρια αξιολόγησης για κάθε δείκτη μαζί με το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης, τις πηγές των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν, τους αριθμούς-στόχους για κάθε δείκτη και, τέλος, την ομάδα που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του κάθε δείκτη. Η Ομάδα Διαχείρισης Έργου θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική παρακολούθηση του έργου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρακολούθησης, ενώ η ΕΕ θα εξετάζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την εκπλήρωση καθενός από τους δείκτες παρακολούθησης. Επίσης η ΕΕ θα παρέχει επιστημονική καθοδήγηση έτσι ώστε η παρακολούθηση του έργου να είναι τεχνικά σωστή και να εφαρμόζεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο παρακολούθησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Η ορθή εφαρμογή των δράσεων του έργου και η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του πρωτοκόλλου παρακολούθησης.


Το ΑΠΚΥ είναι υπεύθυνο για τη δράση αυτή

 


 

Δράση E.3: Επιστημονική Επιτροπή

 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να δημιουργηθεί μια Επιστημονική Επιτροπή (ΕΕ), η οποία θα συμβουλεύει και θα αξιολογεί την επιστημονική ποιότητα των εργασιών για το έργο αυτό. Ο αποτελεσματικός συντονισμός του έργου μέσω της λειτουργίας της ΕΕ θα παρέχει σταθερή επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις σημαντικές αποφάσεις και εκθέσεις που πρέπει να παραχθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
Η Επιστημονική Επιτροπή έχει συγκροτηθεί με τη συμμετοχή του επικεφαλής της ομάδας διαχείρισης έργου (προεδρεύων), τον Υπεύθυνο Συντονιστή, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και ένα μέλος από κάθε εταίρο. Επιπλέον περιλαμβάνει μια σειρά από εξωτερικούς επιστημονικούς εμπειρογνώμονες που αναφέρονται παρακάτω:

 1. Δρ Πηνελόπη Δεληπέτρου, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 2. Καθ. Κώστας Θάνος, Καθηγητής Φυσιολογίας Φυτών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα.
 3. Καθ. Jose Maria Fernandez-Palacios, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας Νήσων και Βιογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο La Laguna, Τενερίφη, Ισπανία.
 4. Καθ. Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος, Καθηγητής Βοτανικής και Οικολογίας, στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Τρεις Επιστημονικές συνεδριάσεις της επιτροπής θα πραγματοποιηθούν από το ΑΠΚΥ (Μάιος 2012, Οκτώβριος 2013 και Μάρτιο 2015)
 • Τρία έγραφα με τα πρακτικά κάθε συνάντησης.

Το ΑΠΚΥ είναι υπεύθυνο για τη δράση αυτή.

 


 

Δράση E.4: Δικτύωση με άλλα προγράμματα LIFE και / ή μη-έργα LIFE

 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία δικτύων με άλλα συναφή LIFE και μη-LIFE έργα και η διασφάλιση ευρύτερης διάδοσης των αποτελεσμάτων. Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης θα είναι να συλλέγει πληροφορίες και εμπειρίες σχετικά με τη διατήρηση  και διαχείριση Juniperus spp. στην Ευρώπη. Η δραστηριότητα αυτή θα κάνει δυνατή τη διεθνή ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των ομάδων που εργάστηκαν στο παρελθόν ή επί του παρόντος για παρόμοια θέματα σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των οικοτόπων Juniperus spp. 

Το έργο φιλοδοξεί να φέρει σε επαφή επιστήμονες, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε έργα όπως, π.χ.:
 • LIFE03 NAT/E/000064 (Alta Montaña Valencia – Gestión y puesta en valor de 3 hábitats de alta montaña – Improvement of conservation status of three priority habitat types 9530*, 9580* and 9560*)
 • LIFE04 NAT/ES/000064 (Juniperus Tenerife - Restoration of Juniperus spp. forests on Tenerife)
 • LIFE07 NAT/GR/000296 (Actions for the conservation of coastal dunes with Juniperus spp. in Crete and the South Aegean, Greece – JUNICOAST)
Επιπλέον, προβλέπονται σύντομες επισκέψεις συνεργασίας των ατόμων του παρόντος έργου σε περιοχές που εκτέλεσαν παρόμοια στο παρελθόν έργα,  έτσι ώστε να αποκτηθούν εμπειρίες, πληροφορίες και ιδέες. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης θα οργανωθούν δύο επισκέψεις: μία στην Ελλάδα / Κρήτη (LIFE07 NAT/GR/000296) και δύο στην Ισπανία (LIFE03 NAT/E/000064 και LIFE04 NAT/ES/000064).

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 • Τρεις εκθέσεις από τις επισκέψεις των μελών της ομάδας σε άλλες περιοχές όπου παρόμοια έργα έχουν γίνει δηλαδή 1 έκθεση από την επίσκεψη στην Ελλάδα (μέχρι το Νοέμβριο του 2012) και δύο εκθέσεις από τις επισκέψεις στην Ισπανία (μέχρι το Νοέμβριο του 2013).
 • Οργάνωση εργαστηρίου εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο το Μάρτιο του 2015.

Το ΑΠΚΥ είναι υπεύθυνο για τη δράση αυτή

 

 

 

 

Δράση E.5: Επιτροπή εμπλεκόμενων φορέων

 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η δημιουργία μιας επιτροπής των ενδιαφερομένων μερών (SHC), η οποία θα βοηθήσει στο έργο, παρέχοντας την αναγκαία υποστήριξη και δέσμευση, καθώς και πληροφορίες, για να ξεπεραστούν εξωτερικά, πολιτικά, διοικητικά και διαχειριστικά θέματα που μπορεί να προκύψουν. Η Επιτροπή θα έχει επίσης συμβουλευτικό ρόλο σε όλα τα διοικητικά και τεχνικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στην εκστρατεία ενημέρωσης και τις σχέσεις με τους ντόπιους πολίτες και ομάδες ενδιαφέροντος. Η επιτροπή θα είναι μια ομάδα από επιστήμονες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών η οποία θα αποτελείται από 12 μέλη. Τα μέλη της SHC θα είναι σε συνεχή επαφή με τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική ενημέρωση του SHC για όλα τα σχετικά θέματα. Οι επίσημες συνεδριάσεις της Επιτροπής Εποπτείας θα λάβουν χώρα 4 φορές καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Η λειτουργία της ενδιαφερόμενης Επιτροπής αναμένεται να επιτρέψει τη μακροπρόθεσμη διαχείριση και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων για τη διατήρηση και τις προσπάθειες διαχείρισης.
 • Τα πρακτικά των τέσσαρων επίσημων συναντήσεων της SHC θα είναι ένα από τα παραδοτέα της δράσης αυτής.

Το Tμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη δράση αυτή. 

 

 

 

Δράση Ε.6: Μετά-LIFE σχέδιο Προστασίας

 

Η "Μετά-LIFE σχέδιο Προστασίας» θα περιγράψει το πώς οι εταίροι σχεδιάζουν να συνεχίσουν και να αναπτύξουν τις δράσεις που θα έχουν δρομολογηθεί μέσα από το έργο αυτό, μετά το τέλος του έργου. Επιπλέον θα περιγράψει πώς θα εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διαχείριση  του υπό μελέτη οικοτόπου. Το "Μετά-LIFE σχέδιο Διατήρησης» θα δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον και θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της τελικής έκθεσης (Σεπτέμβριος 2015). Η δράση αυτή θα καλύπτει όλες τις τοποθεσίες / θέσεις.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Το "Μετά-LIFE σχέδιο διατήρησης» θα είναι το κύριο παραδοτέο της παρούσας Δράσης. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό μέρος της Τελικής Έκθεσης.

Το Tμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη δράση αυτή.