Υλοποίηση Δράσεων διατήρησης

 
 

 

 

 

Δράση C.1: Οριοθέτηση και περίφραξη του οικοτόπου

 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να οριοθετηθούν επιλεγμένα τμήματα του οικοτόπου σε όλες τις περιοχές. Τα ακριβή όρια του οικοτόπου θα προσδιοριστούν και θα καθοριστούν μέσα από τη δράση A.1. Η οριοθέτηση των επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της δράσης Α.1 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα προκύψουν από την παραπάνω δράση χρησιμοποιώντας ‘ήπια’ υλικά (πχ. ξύλινοι πάσσαλοι, κορδόνια κλπ.). Στον Ακάμα, όπου έχει παρατηρηθεί υπερβόσκηση, η περίφραξη επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου θα πραγματοποιηθεί για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της βόσκησης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διασφάλιση της αισθητικής αξίας των περιοχών η οποία δεν θα πρέπει να υποβαθμιστεί, όπως επίσης θα πρέπει να μην εμποδίζεται η επικοινωνία των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων του οικοσυστήματος. Επίσης, η κοινωνική αποδοχή και η μακροχρόνια βιωσιμότητα της δράσης αυτής, θα διασφαλισθεί μέσω των διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς (Δράσεις Δ.1 και Ε.5, αντίστοιχα). Επίσης προβλέπεται ότι η αρμόδια αρχή (δηλαδή το Τμήμα Δασών) θα διατηρήσει την περίφραξη μετά το τέλος του έργου.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Οριοθέτηση επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου, μέσω ‘ήπιας’ περίφραξης.
 • Περίφραξη επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου στον Ακάμα για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της υπερβόσκησης.

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.

 

 

 

 

 

Δράση C.2: Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ανταγωνιστικής βλάστησης για τη φυσική αναγέννηση των ειδών Juniperus spp.

 

Η δράση αυτή επικεντρώνεται στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ανταγωνιστικής βλάστησης στη φυσική αναγέννηση των θεμελιωδών ειδών (keystone species) του οικοτόπου προτεραιότητας 9560*. Αρχικά έχει παρατηρηθεί ανταγωνιστική δράση της Pinus brutia επί του Juniperus oxycedrus στο Τρόοδος, και της P. brutia μαζί με μακία βλάστηση επί του J. excelsa στην περιοχή Μαδαρής-Παπούτσας και επί του J. phoenicea στον Ακάμα. Η δράση αυτή θα προσδιορίσει αρχικά τις θέσεις όπου ο ανταγωνισμός με συνυπάρχουσα βλάστηση είναι έντονος. Αυτές οι περιοχές θα αποτυπωθούν με λεπτομέρεια σε χάρτες και θα εφαρμοστούν ήπιοι δασοκομικοί χειρισμοί της ανταγωνιστικής βλάστησης στις κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα αναπτυχθούν για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Η απομάκρυνση της βλάστησης θα πραγματοποιηθεί μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Τρεις χάρτες (ένας για κάθε περιοχή) με τις θέσεις όπου ο ανταγωνισμός με συνυπάρχουσα βλάστηση είναι πολύ έντονος.
 • Έκθεση με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης σε κάθε περιοχή.
 • Απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης σε επιλεγμένες τοποθεσίες.

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.

 

 

 

 

Δράση C.3: Πρόληψη Πυρκαγιών

 

Το Τμήμα Δασών έχει τη συνολική ευθύνη για την πρόληψη των πυρκαγιών σε δασικές περιοχές της Κύπρου και στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών σε κρατικά δάση. Ωστόσο, ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να προσφέρει μία σειρά από ειδικά μέτρα για την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που αποτελεί σημαντική απειλή για τον οικότοπο προτεραιότητας 9560*. Τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών θα στοχεύουν στο συγκεκριμένο οικότοπο και θα λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του οικοτόπου προτεραιότητας σε κάθε περιοχή που εμφανίζεται. Τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών θα σχετίζονται άμεσα με το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και τη συνοδό βλάστηση. Πιο συγκεκριμένα, η πρόληψη των πυρκαγιών θα περιλαμβάνει τη διαχείριση καύσιμης ύλης που προέρχεται από τον οικότοπο καθώς κάθε άλλου υλικού που μπορεί να αποτελέσει πηγή ανάφλεξης ή μετάδοσης της πυρκαγιάς. Τα μέτρα πρόληψης των πυρκαγιών θα περιλαμβάνουν: Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών γύρω από τον οικότοπο, εγκατάσταση υδατοδεξαμενών και κρουνών νερού, καθώς και περισσότερες περιπολίες των υπαλλήλων στο δάσος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Τρεις χάρτες (1:1000) με προσδιορισμό των τοποθεσιών για την κατασκευή αντιπυρικών ζωνών, γα την εγκατάσταση σημείων πληροφόρησης και για τη δημιουργία προηγμένων συστημάτων υδατοδεξαμενών.
 • Κατασκευή αντιπυρικών ζωνών γύρω από τις περιοχές με βλάστηση που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • Εγκατάσταση δύο προηγμένων συστημάτων υδατοδεξαμενών στον Ακάμα.

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.

 

 

 

 

 

 

Δράση C.4: Ενίσχυση της αναγέννησης των Αρκεύθων


Η δράση αυτή αποτελεί μία από τις κύριες δράσεις του έργου και στόχο έχει να προστατεύσει την υπάρχουσα φυσική αναγέννηση των αοράτων και να ενισχύσει, όπου απαιτείται, τους υφιστάμενους πληθυσμούς. Αυτό θα επιτευχθεί με:

 1. Τεχνικές παρεμβάσεις όπως μικρο-περιφράξεις, προστασία των φυσικά αναδυόμενων αρτίβλαστων και νεαρών ατόμων, αειφόρος καταπολέμηση/έλεγχος για τους θηρευτές των σπόρων/καρπών, κλπ.
 2. Εμπλουτισμό του πληθυσμού με φυτεύσεις νεαρών ατόμων.
 3. Συλλογή σπόρων και παραγωγή αρτίβλαστων.
 4. Νεαρά άτομα/δενδρύλλια θα διατίθενται από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Εξάλειψη της υπερβόσκησης μέσω μικρο-περιφράξεων (30 άτομα σε κάθε θέση).
 • Προστασία 30 αρτίβλαστων/δενδρυλλίων σε κάθε μία από τις στοχευμένες περιοχές. (Τρόοδος - J. foetidissima και Ακάμας - J. phoenicea) με τεχνητή κάλυψη επιλεγμένων ατόμων.
 • Αειφόρος έλεγχος των θηρευτών σπόρων/καρπών σε 30 άτομα και αξιολόγηση της αύξησης της παραγωγής σπόρων.
 • Προστασία 30 ατόμων σε κάθε περιοχή από τη διάβρωση, μέσω μικρής κλίμακας τροποποιήσεων του ανάγλυφου.
 • Μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών με απομάκρυνση της ξηρής και εύφλεκτης βιομάζας.
 • Αύξηση του ποσοστού επιβίωσης 30 ατόμων (αρτίβλαστα/δενδρύλλια) σε κάθε περιοχή, μέσω μέτριας παροχής νερού σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας.
 • Εμπλουτισμός των φυσικών πληθυσμών των ειδών Juniperusspp. στις στοχευμένες περιοχές με τη φύτευση 100 δενδρυλλίων από τα αντίστοιχα είδη σε κάθε θέση.

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.

   

  

 

 

 

 Δράση C.5: Αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης και της δομής του οικοτόπου 9560*


Ο σκοπός αυτής της δράσης είναι να αποκατασταθούν σε επιθυμητή κατάσταση η χλωριδική σύνθεση και η δομή των τύπων οικοτόπων με Juniperus spp. (με βάση τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη δράση Α.2) σε όλες τις θέσεις εμφάνισής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η δράση περιλαμβάνει:

 1. Προσδιορισμό των θέσεων που θα λάβει χώρα η αποκατάσταση καθώς και τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί σε κάθε θέση.
 2. Μικρής κλίμακας αναδασώσεις με Juniperus excelsa, J. phonenicea, J. foetidissima και J. oxycedrus.
 3. Φύτευση και προστασία άλλων, εκτός από τα είδη Juniperus, σημαντικών ειδών (keystone species) του οικοτόπου (ξυλώδη και ποώδη είδη).
 4. Εξάλειψη / αφαίρεση εισβλητικών, ξενικών φυτικών ειδών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Μία έκθεση που θα αναφέρει τις θέσεις όπου θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση και τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί σε κάθε θέση.
 • Αύξηση της έκτασης που καταλαμβάνει ο τύπος οικοτόπου.
 • Μία έκθεση σχετικά με την προστασία και τη βελτίωση των σημαντικών ειδών (keystone species) του οικοτόπου (συμπεριλαμβανομένης και της εξισορρόπησης του αριθμού  αρσενικών / θηλυκών ατόμων αρκεύθου).

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.

 
 

 

Δράση C.6: Παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και υποδομές (συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού και της εγκατάστασης ενημερωτικών πινακίδων)

 

Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι η προστασία του οικοτόπου από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων αναψυχής (π.χ. φθορές σε δέντρα, ποδοπάτημα νεαρών φυτών και αρτίβλαστων, ρύπανση) με παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και των υποδομών αναψυχής. Τέτοιες επιπτώσεις έχουν συχνά τεκμηριωθεί μέσα και γύρω από τον οικότοπο. Στις δραστηριότητες των επισκεπτών που θα μπορούσαν να υποβαθμίσουν την κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου περιλαμβάνονται η πεζοπορία, η κατασκήνωση, το ποδοπάτημα της βλάστησης, η οδήγηση στους τέσσερις τροχούς και μοτοσικλέτας και το σκι. Οι ακόλουθες συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης θα αναπτυχθούν λεπτομερώς, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δράσης Α.5 και τα αποτελέσματα των προπαρασκευαστικών δράσεων Α.1 έως Α.4:

 1. Έλεγχος της πρόσβασης των επισκεπτών στον οικότοπο.
 2. Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
 3. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Τα περιοριστικά εμπόδια αναμένεται να παρεμποδίσουν την πρόσβαση των οχημάτων στον οικότοπο.
 • 40 κάδοι απορριμμάτων που αναμένεται να μειώσουν τη ρύπανση του οικοτόπου.
 • Προστασία του οικοτόπου από τις επισκέψεις στην περιοχή με την κατασκευή και εγκατάσταση 20 πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου.

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση. 

 

 

 

 

 

Δράση C.7: Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός

 

Ο κύριος στόχος αυτής της δράσης είναι να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη επιβίωση των θεμελιωδών ειδών του οικοτόπου 9560* (Juniperus foetidissima, J. oxycedrus, J. phoenicea και J. excelsa) με την αποθήκευση και τη διατήρηση σημαντικού βαθμού γενετικής ποικιλομορφίας των ειδών, στην Τράπεζα Σπόρων που θα δημιουργηθεί στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους από το Τμήμα Δασών. Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, οι σπόροι θα συλλέγονται από τους φυσικούς πληθυσμούς του Juniperus spp. Για τη συλλογή των σπόρων θα υιοθετηθεί το "Εγχειρίδιο Συλλογής Σπόρων για Άγρια Είδη", το οποίο ετοιμάστηκε στα πλαίσια του προγράμματος "European Native Seed Conservation Network - ENSCONET". Θα ακολουθηθούν οι διεθνείς εισηγήσεις και πρότυπα για την περαιτέρω επεξεργασία ή χειρισμούς (ξήρανση, καθαρισμός, αποθήκευση και γενική διαχείριση) των σπορομερίδων. Ζωντανό υλικό θα καλλιεργηθεί μέχρι το στάδιο των νεαρών φυτών (δενδρύλλια δύο ετών) και τη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για επιτόπου εμπλουτισμό και ενίσχυση των φυσικών πληθυσμών (Δράσεις Γ.4 και Γ.5), καθώς και για σκοπούς διατήρησης και επίδειξης στους Βοτανικούς Κήπους στον Ακάμα και στο Τρόοδος.

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης-ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών Juniperus spp.
 • Σπορομερίδες που θα αποθηκεύονται στην τράπεζα σπόρων που θα δημιουργηθεί στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους.
 • Δενδρύλλια θα παραχθούν για τις ανάγκες της δράσης Γ.4, καθώς και για την εγκατάσταση τους στο Βοτανικό Κήπο του Τροόδους (J. foetidissima, J. oxycedrus και J. excelsa) και Ακάμα (J. phoenicea).

Το Τμήμα Δασών είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη δράση.