9560 * Ενδημικά Μεσογειακά δάση με Juniperus spp. στην Κύπρο


Στην Κύπρο, ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 9560* εμφανίζεται με τη μορφή χαμηλών δασικών σχηματισμών με κυρίαρχο είδος το Juniperus phoenicea στην παράκτια ζώνη, και χαμηλών δασικών σχηματισμών με J. foetidissima, J. excelsa και J. oxycedrus στα ψηλότερα σημεία (πάνω από 1200μ.) από την κεντρική οροσειρά του Τροόδους. Mικρά δάση φοινικικής αρκεύθου (J. phoenicea) περιορίζονται στη χερσόνησο του Ακάμα, μια περιοχή με εκτεταμένους θαμνώδεις σχηματισμούς με J. phoenicea (τύπος οικοτόπου 5210). Γενικά ο J. phoenicea φτάνει σε ύψος 4-6μ. και ο υπόροφος του χαρακτηρίζεται από θάμνους της θερμο-μεσογειακής ζώνης, όπως η Pistasia lentiscus, Olea europaea, Ceratonia siliqua και Rhamnus oleoides subsp. graecus. Δάση βουνοκυπάρισσου (J. foetidissima) περιορίζονται γύρω από την κορυφή Χιονίστρα, το υψηλότερο τμήμα του Τροόδους. Το J. foetidissima εμφανίζεται γύρω στα 1200μ., είτε ως διάσπαρτα άτομα είτε ως μέρος του μικτού δάσους της Pinus brutia και του υποορόφου P. nigra subsp. pallasiana. Γύρω στα 1700μ. σχηματίζει μικρές ή μεγάλες αμιγείς συστάδες ή μικτές συστάδες με Pinus nigra subsp. pallasiana, που φτάνουν μέχρι την κορυφή της Χιονίστρας στα 1952μ. Σε αυτά τα υψόμετρα, οι δασικές συστάδες έχουν ανοικτή συγκόμωση με διάσπαρτο υποόροφο αποτελούμενο από Sorbus aria subsp. cretica, Berberis cretica, Cotoneaster nummularia και πολλούς θάμνους νάνους και ημίθαμνους όπως η Genista fasselata subsp. crudelis, Alyssum troodi, Teucrium cyprium, Astragalus echinusvar. chionistrae και Salvia willeana καθώς και πολλά ποώδη φυτά, τα οποία είναι κυρίως τοπικά ενδημικά. Ελληνικά δάση αρκεύθου (J. excelsa) περιορίζονται γύρω από την κορυφή της Μαδαρής (περ. 1400 - 1600 μ.), σχηματίζοντας μικρές, ανοικτές συστάδες με αραιό θαμνώδη υποόροφο και είναι πιθανά απομεινάρια πιο εκτεταμένων δασών που έχουν ως επί το πλείστο υποβαθμιστεί σε μακκία βλάστηση, κυρίως εξαιτίας της παράνομης υλοτόμησης στο παρελθόν αλλά και πυρκαγιών. Ο Juniperus oxycedrus βρίσκεται συνήθως στον υποόροφο του P. nigra subsp. pallasiana και J. foetidissima, κυρίως στο Τρόοδος και μερικές φορές εμφανίζεται σε συστάδες με Quercus alnifolia γύρω από την περιοχή της Μαδαρής. Μια μεμονωμένη συστάδα η οποία κυριαρχείται από τον J. oxycedrus έχει βρεθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους. Στη συστάδα αυτή κυριαρχεί  ο J. oxycedrus, φτάνοντας σε ύψος 4-8 μ. ενώ διάσπαρτα άτομα  P. brutia, Arbutus andrachne και Q. alnifolia είναι επίσης παρόντα.