Προπαρασκευαστικές δράσεις


 

       121212     

Δράση Α.1: Καταγραφή και χαρτογράφηση των θέσεων του οικοτόπου 9560*

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 • Η ομάδα του Τμήματος Δασών ξεκίνησε τη συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων, τη χαρτογράφηση των ορίων του οικοτόπου 9560* στον Ακάμα (για ένα πολύγωνο) και τη συγκέντρωση δεδομένων πεδίου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 • Η ομάδα του Τμήματος Δασών συνεχίζει τη συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων και ιστορικών πληροφοριών για τη δημιουργία ενοποιημένης βάσης δεδομένων. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας:
 • Ξεκίνησαν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή και την πυκνότητα του πληθυσμού κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στο πεδίο στην περιοχή του Ακάμα
 • Συνέταξαν χάρτες για τις 15 περιοχές ενδιαφέροντος στον Ακάμα και προετοίμασαν πίνακα στο Excel με τα αντίστοιχα δεδομένα από τις δειγματοληψίες των πληθυσμών Juniperus (έκταση, περίμετρος, κεντροειδές και πολύγωνο, συντεταγμένες, έκθεση, αναλογία, το υψόμετρο κλπ) για να βοηθήσουν στη Δράση Α.2.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

 • Ο συντονιστής του έργου έχει αναθέσει στα επαρχιακά γραφεία της Πάφου και του Τροόδους να συγκεντρώσουν ιστορικές πληροφορίες σχετικά με τα Juniperus spp. ερευνώντας τα αρχεία τους και συμβουλευόμενοι έμπειρους δασολόγους (συνταξιούχους ή ενεργούς) και ηλικιωμένα άτομα της περιοχής τα οποία είναι εξοικειωμένα με τον οικότοπο, τους πληθυσμούς του, τις θέσεις του και άλλες σχετικές πληροφορίες (δασικές πυρκαγιές, υλοτόμηση, κλπ).

ΜΑΙΟΣ 2012

 • Έξι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Τρόοδος από δύο ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Δασών για τη χαρτογράφηση των ορίων του οικοτόπου με συστάδες Juniperus foetidissima και την καταγραφή των αντιπροσωπευτικών φυτικών ειδών στον οικότοπο. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Frederick συμμετείχε με τη δική του ερευνητική ομάδα και συνέλεξε δεδομένα που αφορούσαν στην κατανομή του πληθυσμού και την πυκνότητα των Juniperus foetidissima και Juniperus oxycedrus.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 • Ακόμα 6 επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους από τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Δασών και Πανεπιστημίου Frederick. Σχεδόν το 95% της χαρτογράφησης του οικοτόπου έχει ολοκληρωθεί.
 • Το Τμήμα Δασών προετοίμασε το ερωτηματολόγιο για τη συλλογή ιστορικών πληροφοριών σχετικά με τα είδη Juniperus. Έχει προωθηθεί στα αρμόδια περιφερειακά γραφεία που έχουν αναλάβει να πάρουν συνεντεύξεις από τον τοπικό ηλικιωμένο πληθυσμό.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 • Τέσσερις τελικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στο Τρόοδος από δύο ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Δασών. Έχει ολοκληρωθεί το 100% της χαρτογράφησης του οικοτόπου στον Ακάμα και στο Τρόοδος και προετοιμάζονται τα σχετικά πολύγωνα στο GIS.
 • Το 50% της ανατροφοδότησης από τα ερωτηματολόγια που αφορούν ιστορικές πληροφορίες για το Juniperus spp. έχει συλλεχθεί από τα περιφερειακά γραφεία του Τμήματος Δασών.
 • Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε (Παραδοτέο: Δημιουργία βάσης δεδομένων) και θα ενημερώνεται  συνεχώς μέχρι να χαρτογραφηθούν και να απεικονιστούν όλες οι περιοχές του οικοτόπου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

 • Τέσσερις επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στη Μαδαρή από τις ερευνητικές ομάδες του Τμήματος Δασών και του Πανεπιστημίου Frederick για τη χαρτογράφηση των ορίων του οικοτόπου με συστάδες Juniperus excelsa και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατανομή και την πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή της Μαδαρής. Έχει ολοκληρωθεί το 100% της χαρτογράφησης του οικοτόπου στη Μαδαρή και προετοιμάζονται τα σχετικά πολύγωνα στο GIS.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Όλα τα δεδομένα πεδίου έχουν εισαχθεί και επεξεργαστεί στο GIS. Η γεωγραφική βάση δεδομένων με τα όρια του οικοτόπου και σχετικών χαρακτηριστικών (έκταση που καταλαμβάνει, κωδικοποίηση, άλλοι συνυπάρχοντες οικότοποι) είναι στο στάδιο της προετοιμασίας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Πρόσθετα ιστορικά στοιχεία ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων μετά από συνέντευξη με τον κ. Λοτίδη, ενενηντάχρονο κάτοικο της ευρύτερης περιοχής του Ακάμα, με εκτεταμένη γνώση σχετικά με την κατανομή του οικοτόπου και τη χρήση των δέντρων Αοράτου στο παρελθόν.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στο Τρόοδος (J. oxycedrus, J. foetidissima) και στη Μαδαρή (J. excelsa) για την καταγραφή του πραγματικού αριθμού των κορμών Αοράτου για τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες ύψους (> 4m, μεταξύ 1 - 4m και <1m). Οι παρατηρήσεις αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό και τη χαρτογράφηση της κατανομής του πληθυσμού του οικοτόπου στις περιοχές μελέτης.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Οι χάρτες για τον οικότοπο με Juniperus excelsa (Μαδαρή) και Juniperus oxycedrus (Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους) καθώς και οι σχετικοί χάρτες κατανομής των πληθυσμών έχουν ετοιμαστεί. Οι πληθυσμοί του οικοτόπου κατανέμονται σε 3 διαφορετικές κατηγορίες ύψους (<1 m, 1-4 m,> 4 m). Παρόμοιοι χάρτες ετοιμάζονται για τον οικότοπο με Juniperus phoenicea και Juniperus foetidissima στη χερσονήσο του Ακάμα και στο Τροόδους αντίστοιχα.
 • Το Τμήμα Δασών (ΤΔ) έχει προγραμματίσει ένα ακόμα κύκλο επιτόπιων ερευνών στη χερσόνησο του Ακάμα για να ολοκληρωθεί η εκτίμηση της πυκνότητας των πληθυσμών.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Ένα νέο πολύγωνο με τον οικότοπο έχει εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί στην περιοχή του Ακάμα. Ο χάρτης του τύπου οικοτόπου 9560* με Juniperus foetidissima στο Τρόοδος έχει ετοιμαστεί.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 • Επαλήθευση των δεδομένων που συλλέχθηκαν για τον οικότοπο στις δειγματοληπτικές επιφάνειες. Συνεχείς επιτόπιες επισκέψεις στο Τρόοδος για την εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού του οικοτόπου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 • Τέσσερις χάρτες έχουν ετοιμαστεί με τα ακριβή όρια της κατανομής του τύπου οικοτόπου 9560* για  Juniperus foetidissima, J. oxycedrus, J. excelsa και J. phoenicea (Παραδοτέα: 4 χάρτες με τα όρια του οικοτόπου). Επίσης, χάρτες κατανομής των ατόμων του πληθυσμού για τα πιο πάνω είδη έχουν ετοιμαστεί (3 χάρτες) εκτός από το είδος  J. foetidissima στο Τρόοδος, όπου οι επιτόπιες έρευνες συνεχίζονται για την εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού. Μέχρι στιγμής, περισσότερο από το 50% της έκτασης του οικοτόπου έχει καλυφθεί. Ο χάρτης κατανομής του πληθυσμού J. foetidissima είναι το τελευταίο παραδοτέο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η δράση.

ΜΑΙΟΣ 2013

 • Οι επιτόπιες έρευνες για την εκτίμηση της κατανομής των ατόμων του πληθυσμού του είδους Juniperus foetidissima στο Τρόοδος έχουν οριστικοποιηθεί. Στις δειγματοληψίες πεδίου έχει συμπεριληφθεί όλος ο οικότοπος, δηλαδή περίπου 40 πολύγωνα και έκταση περίπου 260 εκτάρια. Ο χάρτης κατανομής του πληθυσμού των ατόμων J. foetidissima στο Τρόοδος είναι στο στάδιο της προετοιμασίας.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 • Ο χάρτης κατανομής του πληθυσμού του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 9560* με Juniperus foetidissima στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠ) έχει ετοιμαστεί. Όλοι οι χάρτες κατανομής των ατόμων του πληθυσμού του Juniperus spp., έχουν τελειώσει και η Δράση Α1 έχει πλέον ολοκληρωθεί.

ΜΑΙΟΣ 2015

 • Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης αυτής χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό για την ανανέωση των Standard Data Forms (SDFs) για τις αντίστοιχες περιοχές, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 • Τα ανανεωμένα SDFs για τον οικότοπο 9560* στις τρείς περιοχές NATURA  2000 (CY4000010 Χερσώνησος Ακάμα, CY5000004 ΕΔΠ Τροόδους  και CY2000005 Μαδαρή-Παπούτσα)  ανεβάστηκαν επιτυχώς στην κεντρική τράπεζα δεδομένων EIONET από το ΤΠ.

 

 

Δράση Α2: Σύνθεση και δομή των πληθυσμών Juniperus

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 

 • Προετοιμασία εντύπων πεδίου, οριοθέτηση των επιφανειών δειγματοληψίας και συλλογή των βασικών δεδομένων για το μέγεθος των πληθυσμών, την αναλογία φύλου, το αναπαραγωγικό δυναμικό , κ.λπ., από το Πανεπιστήμιο Frederick.

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 

 • Ξεκίνησε η οριοθέτηση των επιφανειών δειγματοληψίας στον Ακάμα. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick συνέλεξε πληροφορίες από τις επιφάνειες δειγματοληψίας σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού, τη φυλετική αναλογία, το αναπαραγωγικό δυναμικό των θηλυκών ατόμων, τη σύνθεση και τη δομή του πληθυσμού.

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 

 • Η ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick συνεχίζει τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων πεδίου από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες σε επιλεγμένες περιοχές του οικοτόπου.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 

 • Η συλλογή δεδομένων από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες, ολοκληρώθηκε για τον Ακάμα και περίπου το 50% για την περιοχή του Τροόδους από την ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick.

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

 

 • Η ομάδα του Πανεπιστημίου Frederick συνέχισε τη συλλογή πληροφοριών στις δειγματοληπτικές επιφάνειες στο Τρόοδος - Χιονίστρα (Juniperusfoetidisima) και Μαδαρή (Juniperusexcelsa) σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού, τη φυλετική αναλογία, το αναπαραγωγικό δυναμικό των θηλυκών ατόμων, τη σύνθεση και τη δομή του πληθυσμού. Μέχρι τώρα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πεδίο έχουν αναλυθεί ως εξής:
 • 100% των δειγματοληπτικών επιφανειών του Ακάμα (Juniperusphoenicea), 100% των δειγματοληπτικών επιφανειών του Αμιάντου στην περιοχή Τροόδους (Juniperusoxycedrus), το 95% των δειγματοληπτικών επιφανειών της Χιονίστρας στην περιοχή Τροόδους (Juniperusfoetidissima) και 2 δειγματοληπτικές επιφάνειες στην περιοχή της Μαδαρής (Juniperusexcelsa).

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 • Επεξεργασία των δεδομένων πεδίου που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκειμένου να προσδιοριστεί και να περιγραφεί η σύνθεση, η δομή και οι οικολογικές διεργασίες των δασικών κοινωνιών Αοράτου σε όλες τις περιοχές.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

 

 • Όλες οι μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες έχουν οριοθετηθεί και καθοριστεί. Δεδομένα πεδίου (βασικές περιβαλλοντικές παράμετροι, φυτοκάλυψη, απειλές κ.λ.π.) συλλέχθηκαν προκειμένου να καθοριστεί και να περιγραφεί η σύνθεση και η δομή των δασικών κοινωνιών Αοράτου σε όλες τις περιοχές.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 • Οριστικοποίηση της συλλογής δεδομένων πεδίου στις δειγματοληπτικές επιφάνειες της περιοχής Μαδαρή-Παπούτσα.
 • Επεξεργασία των δεδομένων πεδίου που συγκεντρώθηκαν από όλες τις περιοχές, προκειμένου να προσδιοριστεί και να περιγραφεί η σύνθεση του οικοτόπου, η δομή και οι οικολογικές διεργασίες που πρέπει να συμπεριληφθούν στην «Έκθεση για τη δομή και σύνθεση του πληθυσμού για κάθε περιοχή».

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 • Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία των δεδομένων πεδίου που συγκεντρώθηκαν από τις δασικές κοινωνίες Αοράτου σε όλες τις περιοχές, προκειμένου να προσδιοριστεί και να περιγραφεί η σύνθεση του οικοτόπου, η δομή και οι οικολογικές διεργασίες του οικοτόπου σε κάθε περιοχή.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013-ΜΑΙΟΣ 2013

 

 • Συλλογή δεδομένων πεδίου για τις δασικές κοινωνίες Αοράτου σε όλες τις περιοχές και επεξεργασία των δεδομένων για τον προσδιορισμό της σύνθεσής, της δομής και των οικολογικών διεργασιών.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 

 • Η Δράση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Τρεις εκθέσεις έχουν ετοιμαστεί για τη δομή του πληθυσμού Αοράτου για κάθε περιοχή, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του πληθυσμού, την ηλικιακή δομή, τη φυλετική αναλογία, το αναπαραγωγικό δυναμικό των θηλυκών ατόμων, την επιβίωση των φυταρίων και δενδρυλλίων, τη σύνθεση και τη δομή των φυτικών κοινωνιών, την παρουσία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις χωροκατακτητικών ειδών, την καταγραφή φυσικής αναγέννησης κλπ. Η Έκθεση περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο του εξωτερικού εμπειρογνώμονα (εντομολόγος) για την αειφόρο καταπολέμηση/έλεγχο των εντόμων-θηρευτών που πρέπει να εφαρμοστούν στη Δράση C4. 

 

 

Δράση Α.3: Προετοιμασία Σχεδίων Παρακολούθησης Οικοτόπων

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2012

 

 • Το ΑΠΚυ ξεκίνησε ανασκόπηση των σχεδίων  παρακολούθησης που ετοιμάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στην Κύπρο και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Η αξιολόγηση συνεχίστηκε με έμφαση στην παρακολούθηση των σχεδίων που χρησιμοποιούνται ειδικά για παρόμοιους τύπους οικοτόπων στην περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα εκείνων από προηγούμενα ή εν εξελίξει έργα LIFE.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 • Προετοιμασία των προκαταρκτικών Σχεδίων Παρακολούθησης των περιοχών για αξιολόγηση από τους εταίρους. Οι γενικές πληροφορίες που αφορούν στην περιγραφή των οικοτόπων και τις τρέχουσες συνθήκες θα είναι κοινές στα Σχέδια Διαχείρισης.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 

 • Το προκαταρκτικό Σχέδιο Παρακολούθησης του οικοτόπου για το ΕΔΠ Τροόδους συζητήθηκε μεταξύ των εταίρων, κατά την πρώτη τους συνάντηση για το 2013.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 

 • Το χωρικό και χρονικό πλάνο δειγματοληψιών για τα σχέδια παρακολούθησης του οικοτόπου συζητήθηκε διεξοδικά μεταξύ των εταίρων ΤΔ, ΤΠ, και ΑΠΚυ σε συνάντηση που έγινε στις 13 Φεβρουαρίου. Τα σχέδια για τις τρεις περιοχές του έργου ετοιμάζονται αναλόγως.

 

ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

 

 • Τα Σχέδια Παρακολούθησης του Οικοτόπου είναι υπό αξιολόγηση από τους εταίρους για την τελική τους έγκριση. Τα Σχέδια Παρακολούθησης του Οικοτόπου πρόκειται να τροποποιηθούν, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που έγιναν από τους εταίρους.

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

 • Τα Σχέδια Παρακολούθησης του Οικοτόπου (Παραδοτέα: 3 Σχεδία Παρακολούθησης του Οικοτόπου) έχουν ολοκληρωθεί και θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές (ΤΔ & ΤΠ) για την επίσημη έγκρισή τους.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 

 • Τα σχέδια παρακολούθησης του οικοτόπου έχουν εγκριθεί επισήμως από το Τμήμα Δασών (ΤΔ). Αναμένεται η επίσημη έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ).

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Τα σχέδια παρακολούθησης του οικοτόπου έχουν εγκριθεί επισήμως από το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ). Η Δράση έχει επισήμως ολοκληρωθεί. 

 


 

 

Δράση Α.4: Προετοιμασία των Διαχειριστικών Σχεδίων για τον οικότοπο

 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

 

 • Ανασκόπηση των σχεδίων διαχείρισης του οικοτόπου με έμφαση στα σχέδια διαχείρισης που χρησιμοποιούνται ειδικά σε παρόμοιους οικοτόπους στην περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα σε εκείνα παλαιότερων ή εν εξελίξει έργων LIFE.

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

 

 • Το ΤΔ κυκλοφόρησε το προτεινόμενο προκαταρκτικό σχέδιο σε όλους τους εταίρους για συζήτηση. Προγραμματίστηκε συνάντηση την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου (πιθανότατα στις 5 Ιουλίου).

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 

 • Η συνάντηση με τους εταίρους πραγματοποιήθηκε στην Αθαλάσσα στις 5 Ιουλίου. Το ΤΔ κυκλοφόρησε τα προτεινόμενα προκαταρκτικά σχέδια διαχείρισης σε όλους τους εταίρους προς συζήτηση. Το περίγραμμα και το περιεχόμενο συμφωνήθηκαν από τους συμμετέχοντες.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

 • Το ΤΔ προετοίμασε το επίσημο πρότυπο έγγραφο που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των επιτόπιων επισκέψεων σε όλες τις θέσεις του οικοτόπου. Το έγγραφο αυτό προορίζεται για την τυποποιημένη περιγραφή του οικοτόπου εντός των πολυγώνων που έχουν χαρτογραφηθεί όσον αφορά την κατάσταση διατήρησης, τις απειλές και τις δυνατότητες αποκατάστασης.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 

 • Εισαγωγικές και συγκεκριμένες πληροφορίες για τον οικότοπο έχουν καταγραφεί από την εκτεταμένη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις τρεις περιοχές ενδιαφέροντος (χερσόνησος Ακάμα, Τρόοδος, Μαδαρή-Παπούτσα).
 • Έγινε επεξεργασία των επιτόπιων παρατηρήσεων για ορισμένα σημεία του οικοτόπου και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν στα σχέδια διαχείρισης. Το ΤΔ έχει προγραμματίσει άλλον ένα κύκλο επιτόπιων επισκέψεων στη χερσόνησο του Ακάμα για την εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού. Οι πληροφορίες από τις επισκέψεις θα πρέπει να ενσωματωθούν στα σχέδια διαχείρισης, αλλά θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες για το έργο της χαρτογράφησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Δράσης Α.1.

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 

 • Το προκαταρκτικό σχέδιο διαχείρισης της Μαδαρής έχει ετοιμαστεί και σταλεί στους εταίρους για αξιολόγηση. Το προσωπικό του ΤΔ έδωσε πληροφορίες, από τις επιτόπιες επισκέψεις τους στον Ακάμα, σχετικά με την κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου και προσδιόρισε τις απειλές.

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

 

 • Τα τρία σχέδια διαχείρισης έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται υπό αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές (ΤΔ και ΤΠ) για την επίσημη έγκρισή τους.

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Η επίσημη έγκριση των σχεδίων διαχείρισης από το ΤΠ δόθηκε στις 24/11/2013 και η Δράση έχει επισήμως ολοκληρωθεί.

 


 

Δράση A.5: Εκτίμηση των επιπτώσεων από τους επισκέπτες

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012-ΜΑΪΟΣ 2012

 • Η ΑΚΤΗ χειρίστηκε την ετοιμασία του προκαταρκτικού ερωτηματολογίου της έρευνας. Τα ερωτηματολόγια οριστικοποιήθηκαν και για τις 3 περιοχές του έργου. Τα πρώτα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν στον Ακάμα στις 24/5, στο Τρόοδος στις 30/5 και στη Μαδαρή στις 31/05/2012 (Συνάντηση στα Λαγουδερά).

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 • Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια στις 6, 14 και 22/7 στην Μαδαρή, Ακάμα και Τρόοδος. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν στο υπολογιστικό φύλλο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

 • Άλλες 3 επιτόπιες επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές του ΕΔΠ Τροόδους και στη Μαδαρή-Παπούτσα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Η προετοιμασία των εκθέσεων και των χαρτών είναι σε εξέλιξη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Η τελευταία επίσκεψη στο πεδίο πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Ακάμα.
 • Η έρευνα με τα ερωτηματολόγια για την περίοδο του φθινοπώρου ολοκληρώθηκε και στις 3 θέσεις.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Η έρευνα με τα ερωτηματολόγια στις περιοχές του Ακάμα και του Τροόδους ολοκληρώθηκε στις 6 και 13 Δεκεμβρίου αντίστοιχα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Η τελική επίσκεψη και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε Μαδαρή-Παπούτσα πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου. Οι εκθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης και στην τελική επεξεργασία.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Έχουν συνταχθεί χάρτες από το ΤΔ και για τις 3 περιοχές του έργου. Οι χάρτες αυτοί απεικονίζουν την τρέχουσα υποδομή και τις προτεινόμενες θέσεις για τις δράσεις διαχείρισης των επισκεπτών και περιλαμβάνουν μονοπάτια της φύσης, οδικό δίκτυο, κοντινές κοινότητες, χώρους στάθμευσης, ενημερωτικές πινακίδες, κάδους απορριμμάτων, σημεία θέας, χώρους ανάπαυσης και σημεία ενημέρωσης.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 • Οριστικοποίηση των εκθέσεων και των χαρτών για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τους επισκέπτες (Παραδοτέα: 3 Εκθέσεις & 3 Χάρτες) στις 3 περιοχές του έργου.