Υλοποίηση Δράσεων διατήρησης


 

12132

Δράση C.1: Οριοθέτηση και περίφραξη του οικοτόπου

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Πραγματοποιήθηκε σειρά επιτόπιων επισκέψεων στο ΕΔΠ Τροόδους με στόχο την αναγνώριση περιοχών στις οποίες κρίνεται αναγκαία η οριοθέτηση και περίφραξη του οικοτόπου ώστε να προστατευθεί από το ποδοπάτημα των επισκεπτών και την ανεξέλεγκτη εκτός δρόμου οδήγηση. Στο παρόν στάδιο επιλέχτηκαν τρεις περιοχές. Για την περιοχή της Μαδαρής αποφασίστηκε πως δεν συντρέχει λόγος για να γίνει περίφραξη του οικοτόπου καθώς οι συστάδες του είδους Juniperus excelsaβρίσκονται σε δύσβατες πλαγιές.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Τα αναγκαία υλικά για τις περιφράξεις έχουν αγοραστεί. Οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι περιφράξεις έχουν καθοριστεί και έχει ξεκινήσει η ετοιμασία των σχετικών εγγράφων για την προκήρυξη δημόσιων προσφορών από το ΤΔ.

ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • Οι εργασίες περίφραξης σε τρείς συγκεκριμένες περιοχές (Σμιγιές, Άγιος Κόνωνας και Φοντάνα Αμορόζα) εντός της Χερσονήσου του Ακάμα διεξάγονται κανονικά ως είχε προγραμματιστεί.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 • Οι εργασίες περίφραξης στις περιοχές Σμιγιές και Άγιος Κόνωνας εντός της Χερσονήσου του Ακάμα έχουν ολοκληρωθεί.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

 • Οι εργασίες περίφραξης στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα έχουν ολοκληρωθεί όπως είχε προγραμματιστεί (Παραδοτέο: Περίφραξη επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου στον Ακάμα). 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εβδομάδων του Νοεμβρίου ξεκίνησε η τοποθέτηση ήπιας περίφραξης σε καθορισμένες θέσεις στο ΕΔΠ Τροόδους. Η τοποθέτηση της περίφραξης ολοκληρώθηκε πριν το τέλος του μήνα. (Παραδοτέο: Οριοθέτηση επιλεγμένων τμημάτων του οικοτόπου με "ήπια" περίφραξη).

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Στις 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΕΔΠ Τροόδους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εντοπίστηκαν ίχνη από χρήση οχημάτων, με δυνατότητα κίνησης εκτός δρόμου, κοντά στην περιοχή της Χιονίστρας και αναγνωρίστηκε η ανάγκη τοποθέτησης επιπρόσθετης περίφραξης.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΕΔΠ Τροόδους με στόχο την επιλογή κατάλληλων περιοχών για την επέκταση της περίφραξης στην περιοχή Χιονίστρα.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Νέα περίφραξη κατασκευάστηκε στην αναδάσωση με J. oxycedrus στην Κεράμη, καλύπτοντας συνολικό μήκος 122 m. Η περίφραξη καλύπτει την υφιστάμενη αναδάσωση, την περιοχή στην οποία θα πραγματοποιηθεί η νέα δενδροφύτευση στους επόμενους δύο μήνες καθώς και μέρος του υφιστάμενου οικοτόπου.

 

Δράση C.2: Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ανταγωνιστικής βλάστησης για τη φυσική αναγέννηση των ειδών Juniperusspp.

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

 • Κατά την διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης στο ΕΔΠ Τροόδους, το ΤΔ εντόπισε μια θέση με έντονη ανταγωνιστική βλάστηση εντός της περιοχής εξάπλωσης του είδους J. oxycedrus. Τα πιο έντονα ανταγωνιστικά είδη δέντρων (Pinus brutia) και θάμνων (Arbutus andrachneQuercus alnifolia κλπ) σημάνθηκαν για απομάκρυνση.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Τα προσημασμένα άτομα ανταγωνιστικής βλάστησης (δένδρα και θάμνοι) εντός του οικοτόπου με J. oxycedrus στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους απομακρύνθηκαν από το προσωπικό του ΤΔ. Περίπου 35 δέντρα Pinus brutia και 85 θάμνοι (Arbutus andrachneQuercus alnifolia κλπ.) απομακρύνθηκαν ή κλαδεύτηκαν.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Ολοκληρώθηκε η αναγνώριση θέσεων με έντονο ανταγωνισμό από συνυπάρχουσα βλάστηση.  Τέτοιες θέσεις βρίσκονται κυρίως στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα και λιγότερο στη Μαδαρή και τις πιο χαμηλές περιοχές του Τροόδους.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 • Ολοκληρώθηκε η έκθεση με κατευθυντήριες γραμμές για την απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης σε κάθε περιοχή (Παραδοτέο: Έκθεση για τις θέσεις αποκατάστασης του οικοτόπου και τη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθηθεί).

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 • Ετοιμάστηκαν τρεις χάρτες, ένας για κάθε περιοχή (Ακάμας, Τρόοδος, Μαδαρή), στους οποίους παρουσιάζονται οι θέσεις όπου ο ανταγωνισμός από άλλα συνυπάρχοντα φυτικά είδη είναι ιδιαίτερα έντονος (Παραδοτέο: Τρεις χάρτες με τις περιοχές όπου ο ανταγωνισμός με συνυπάρχουσα βλάστηση είναι ιδιαίτερα  έντονος). Ολοκληρώθηκαν όλα τα παραδοτέα της δράσης αυτής.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Επίσκεψη στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Μαρτίου. Δέντρα και θάμνοι που εντοπίζονται σε δύο χαρτογραφημένα πολύγωνα του οικοτόπου με έντονη ανταγωνιστική βλάστηση σημάνθηκαν ώστε να υλοποιηθεί κλάδεμα/απομάκρυνσή τους εντός των προσεχών μηνών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Επισκέψεις στις περιοχές Χιονίστρα, Μακριά Κοντάρκα, Κεράμη και Μαδαρή πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 18 Σεπτεμβρίου. Συνολικά επιθεωρήθηκαν 5 πολύγωνα στα οποία η ανταγωνιστική βλάστηση είναι έντονη με στόχο τη σήμανση δέντρων και θάμνων τα οποία πρέπει να κλαδευτούν/απομακρυνθούν. Ομοίως θα εξεταστεί και η περιοχή της Κεράμης στην οποία θα πραγματοποιηθεί αναδάσωση. Οι ενέργειες αυτές έχουν ολοκληρωθεί στις περιοχές της Χιονίστρας και στα Μακριά Κοντάρκα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

 • Απομάκρυνση ανταγωνιστικής βλάστησης υλοποιήθηκε  στη Μαδαρή και είναι υπό εξέλιξη στην περιοχή Κεράμη στο ΕΔΠ Τροόδους. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Απομάκρυνση ανταγωνιστικής βλάστησης υλοποιήθηκε σε δύο χαρτογραφημένα πολύγωνα του οικοτόπου  στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα τα οποία καλύπτουν συνολική έκταση 0,92 ha.

 

Δράση C.3: Πρόληψη πυρκαγιών

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

 • Επιλέχτηκαν οι θέσεις στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα όπου θα κατασκευαστούν δύο υδατοδεξαμενές χωρητικότητας 90 τόνων έκαστη.

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2012

 • Το ΤΔ προκήρυξε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω προσφορών για την κατασκευή μιας υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 90 τόνων στην περιοχή της Λάρας στην χερσόνησο του Ακάμα.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

 • Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του ΤΔ στην περιοχή του Τροόδους εντοπίστηκε μια αντιπυρική ζώνη πλησίον της συστάδας του είδους J. oxycedrus η οποία χρήζει συντήρησης (απομάκρυνση βλάστησης) κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Η κατασκευή της πρώτης υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 90 τόνων στην περιοχή της Λάρας στη χερσόνησο του Ακάμα ολοκληρώθηκε  (Παραδοτέο:  Δημιουργία συστημάτων υδατοδεξαμενών). Το ΤΔ προκήρυξε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω προσφορών για την κατασκευή της δεύτερης υδατοδεξαμενής. Οι εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει.

ΔΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Η κατασκευή της δεύτερης υδατοδεξαμενής χωρητικότητας 90 τόνων στην περιοχή Σμιγιές στη χερσόνησο του Ακάμα ολοκληρώθηκε (Παραδοτέο:  Δημιουργία συστημάτων υδατοδεξαμενών).

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

 • Η συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών κοντά στον οικότοπο έχει ολοκληρωθεί.  Έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία τριών χαρτών στους οποίους παρουσιάζονται οι θέσεις των αντιπυρικών ζωνών, της εγκατάστασης σημείων πληροφόρησης και προηγμένων συστημάτων υδατοδεξαμενών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών (Παραδοτέο:  Τρεις χάρτες, ένας για κάθε περιοχή).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Έχουν κατασκευαστεί οι ενημερωτικές πινακίδες που θα απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις στις περιοχές υλοποίησης του έργου με στόχο τον καθορισμό των σημείων στα οποία θα τοποθετηθούν ενημερωτικές πινακίδες που θα απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

 • Τοποθετήθηκαν 3 από τις 10 ενημερωτικές πινακίδες που απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς (2 στην Μαδαρή και 1 στο Τρόοδος).

ΜΑΙΟΣ 2014

 • Άλλες 3 (σύνολο 4) ενημερωτικές πινακίδες που απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς τοποθετήθηκαν στην περιοχή του Τροόδους.

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Έχουν ξεκινήσει δασικές περιπολίες πυροπροστασίας για την καλοκαιρινή περίοδο και διεξάγονται στις περιοχές όπου εντοπίζονται ο οικότοπος.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών με απομάκρυνση βλάστησης στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους και στη Μαδαρή.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Τοποθετήθηκαν 4 ενημερωτικές πινακίδες που απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα. Το σχετικό παραδοτέο έχει ολοκληρωθεί (Παραδοτέο: Εγκατάσταση δέκα ενημερωτικών πινακίδων που να απαγορεύουν το άναμμα φωτιάς).

ΜΑΙΟΣ 2015

 • Δασικές περιπολίες για πυροπροστασία πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές του οικοτόπου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Δασικές περιπολίες για πυροπροστασία πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές του οικοτόπου.
 • Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών στο ΕΔΠ Τροόδους, την Χερσόνησο του Ακάμα και την περιοχή της Μαδαρής.

 

Δράση C.4: Ενίσχυση της αναγέννησης των δασών Αοράτου

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Προσωπικό του ΤΔ φύτεψε 85 δενδρύλλια του είδους J. foetidissima και 115 άτομα των χαρακτηριστικών θάμνων του οικοτόπου (Sorbus graeca, Berberis cretica, Rosa micrantha subsp. chionistrae, Cotoneaster nummularius) εντός καθορισμένων θέσεων στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους.
 • Επιπλέον 88 δενδρύλλια του είδους J. oxycedrus φυτεύτηκαν για ενίσχυση της αναγέννησης στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Προσωπικό του ΤΔ φύτεψε περίπου 400 δενδρύλλια του είδους J. phoenicea στην τοποθεσία Σμιγιές στη χερσόνησο του Ακάμα. Η περιοχή της αναδάσωσης  με J. phoenicea είχε καταστραφεί από δασική πυρκαγιά το προηγούμενο καλοκαίρι. Άλλα σημαντικά για το οικότοπο είδη όπως τα είδη Pistacia lentiscus και Ceratonia siliqua αναμένεται να φυτρώσουν το επόμενο έτος.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

 • Το έντομο που παρασιτεί τους καρπούς της Jfoetidissima έχει αναγνωριστεί και έχει ετοιμαστεί η 2η εντομολογική έκθεση.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

 • Αγοράστηκαν τα υλικά για την κατασκευή των μικρό-περιφράξεων και έχει γίνει επιλογή των κατάλληλων σημείων στα οποία θα τοποθετηθεί η τεχνητή κάλυψη.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Η φροντίδα και το πότισμα των νεαρών αοράτων που έχουν φυτευτεί υλοποιείται και θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, τόσο στη χερσόνησο του Ακάμα, όσο και τις δύο περιοχές στο Τρόοδος.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Συλλογή σπόρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση του οικοτόπου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 • Στις 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους με στόχο την εξέταση κατάλληλων θέσεων για την υλοποίηση μικρής κλίμακας τροποποιήσεων του ανάγλυφου του εδάφους για τη μείωση της διάβρωσης.
 • Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών σε δύο πολύγωνα του οικοτόπου, σημάνθηκαν άτομα του εισβλητικού είδους Robinia pseudoacacia για να αφαιρεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Στις 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή της Μαδαρής για να επιθεωρηθούν οι περιοχές στις οποίες θα πραγματοποιηθεί αναδάσωση το προσεχές Φθινόπωρο. Ο τύπος οικοτόπου υπήρχε στην περιοχή μέχρι και την δεκαετία του ‘90 οπότε και καταστράφηκε από δασική πυρκαγιά.

ΜΑΙΟΣ 2014

 • Στις 16 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με όλους τους συμμετέχοντες του προγράμματος και την ομάδα των εντομολόγων. Στην συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν τα πορίσματα αναφορικά με την επίδραση των εντόμων στους καρπούς του είδους J. foetidissima στο Τρόοδος.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση της ξηρής και εύφλεκτης βιομάζας στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους και της Μαδαρής.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε απομάκρυνση της ξηρής και εύφλεκτης βιομάζας στην περιοχή αναδάσωσης του είδους  J. phoenicea στην χερσόνησο του Ακάμα.
 • Στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο δασικό φυτώριο στα Πλατάνια για να γίνει καταμέτρηση των δενδρυλλίων που απομένουν προς φύτευση στις περιοχές της Μαδαρής και του ΕΔΠ Τροόδους. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις περιοχές όπου φυτεύτηκαν άτομα του είδους J. oxycedrus (Κεράμη) και στη Μαδαρή όπου θα γίνει η φύτευση ατόμων του είδους J. excelsa.
 • Καρποί του είδους J. phoenicea συλλέχθηκαν από την περιοχή του Ακάμα με στόχο την επεξεργασία και αποθήκευσή τους στην Τράπεζα Σπόρων.

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 • 2014 Υλοποιήθηκαν δράσεις φροντίδας και ποτίσματος των δενδρυλλίων αοράτου που έχουν φυτευτεί στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους και της χερσονήσου του Ακάμα.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

 • Δασικός λειτουργός επισκέφτηκε την περιοχή όπου εκριζώθηκαν άτομα του εισβλητικού είδους Robinia pseudoacacia ο οποίος και επιβεβαίωσε την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης επέμβασης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη λάκκων φύτευσης για την αναδάσωση στην περιοχή της Μαδαρής και οι λάκκοι εμπλουτίστηκαν με επιπρόσθετο χώμα το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή.
 • Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις 18 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους, επιλέγηκαν δύο θέσεις για την υλοποίηση της αναδάσωσης στη Χιονίστρα και στην Κεράμη αντίστοιχα. Η αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών.
 • Ενημερωτικές πινακίδες αναφορικά με την αναδάσωση κατασκευάστηκαν και μεταφέρθηκαν στους αντίστοιχους δασικούς σταθμούς για τοποθέτηση.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

 • Εργασίες φροντίδας και ποτίσματος των νεαρών δενδρυλλίων αοράτου πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές τους ΕΔΠ Τροόδους, της Μαδαρής και της χερσονήσου του Ακάμα.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή της Μαδαρής. Συνολικά φυτεύτηκαν 420 δενδρύλλια ως εξής: 315 Juniperus excelsa και 105 Quercus alnifolia. Οι σχετικές ενημερωτικές πινακίδες του προγράμματος LIFE για την αναδάσωση τοποθετήθηκαν επιτυχώς.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή της Χιονίστρας. Συνολικά φυτεύτηκαν 100 δενδρύλλια ως εξής: 50 Juniperus foetidissima, 20 Sorbus graeca, 20 Rosa chionistrae και 10 Berberis cretica.
 • Οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή Μακριά Κοντάρκα επεκτάθηκαν με επιπρόσθετη φύτευση ακόμα 200 δενδρυλλίων ως εξής: 150 Juniperusfoetidissima, 20 Berberiscretica, 20 Rosachionistrae, και 10 Sorbusgraeca.
 • Οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή Κεράμη επεκτάθηκαν με επιπρόσθετη φύτευση ακόμα 350 δενδρυλλίων ως εξής: 250 Juniperus oxycedrus, 50 Arbutus andracne και 50 Rosa canina.
 • Ενημερωτικές πινακίδες του έργου αναφορικά με την αναδάσωση τοποθετήθηκαν στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα.
 • Καρποί από τα είδη Juniperus foetidissima και Juniperus oxycedrus συλλέχθηκαν με στόχο την επεξεργασία και μεταφορά τους στην Τράπεζα Σπόρων στον Βοτανικό Κήπο Τροόδους.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Εργασίες φροντίδας και ποτίσματος των νεαρών δενδρυλλίων αοράτου που φυτεύτηκαν πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή αναδάσωσης στη Χιονίστρα κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του Νοεμβρίου.
 • Καρποί από όλα τα είδη αοράτου έχουν συλλεχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας/καθαρισμού ώστε να εξαχθούν από αυτούς βιώσιμοι σπόροι οι οποίοι θα αποθηκευτούν στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Ενημερωτικές πινακίδες του έργου αναφορικά με την αναδάσωση τοποθετήθηκαν στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους.
 •  Καρποί από όλα τα είδη αοράτου έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί/καθαριστεί ώστε να εξαχθούν από αυτούς βιώσιμοι σπόροι. Οι σπόροι αυτοί θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδους για περεταίρω επεξεργασία. Συνολικά 12 παρτίδες σπόρων θα αποθηκευτούν στην Τράπεζα Σπόρων το αργότερο μέχρι τις 01/06/2015.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

 • Στις 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή της Μαδαρής με στόχο να επιθεωρηθεί η περιοχή αναδάσωσης και αν εκτιμηθεί το μήκος των απαιτούμενων δικτύων σκίασης τα οποία θα τοποθετηθούν κατά την διάρκεια του Μαΐου. Εκτιμάτε πως περίπου 74 φυτά αοράτου θα επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη ενέργεια.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • Τα υλικά για την κατασκευή των διχτυών σκίασης στην περιοχή αναδάσωσης της Μαδαρής θα παραδοθούν στο ΤΔ περί τα τέλη του μήνα. Αναμένεται πως η κατασκευή τους θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Μαΐου.
 • Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της ετήσιας άγριας βλάστησης κοντά στα δενδρύλλια Αοράτου που φυτεύτηκαν στην περιοχή αναδάσωσης του είδους Jphoeniceaστις Σμιγιές για προστασία από πυρκαγιές.

Μάιος 2015

 • Περίπου 200 μέτρα δίχτυ σκίασης τοποθετήθηκε στην περιοχή αναδάσωσης στην Μαδαρή. Το δίχτυ αυτό θα παρέχει προστασία σε 76 δενδρύλλια από την ακραία έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
 • 19 μικρές περιφράξεις τοποθετήθηκαν γύρω από άτομα ή ομάδες ατόμων (2-4 δενδρύλλια) του είδους Jphoenicea στην περιοχή του Ακάμα για να τα προστατέψει από την βόσκηση. Η ενέργεια αυτή ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου και είχε ως αποτέλεσμα την προστασία 30 δενδρυλλίων. Μικρές πινακίδες με τα λογότυπα του προγράμματος JUNIPERCY, του προγράμματος LIFE και του δικτύου Natura 2000 τοποθετήθηκαν στις περιφράξεις αυτές.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Εργασίες φροντίδας και ποτίσματος των νεαρών δενδρυλλίων αοράτου που φυτεύτηκαν πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή αναδάσωσης στο ΕΔΠ Τροόδους, την περιοχή της Μαδαρής και την χερσόνησο του Ακάμα.

 

Δράση C.5: Αποκατάσταση της χλωριδικής σύνθεσης και της δομής του οικοτόπου 9560*

 

ΜΑΙΟΣ 2012

 • Αναγνώριση των περιοχών στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και της μεθοδολογικής προσέγγισης η οποία θα ακολουθηθεί σε κάθε περιοχή.
 • Για τις ανάγκες αναδάσωσης του είδους J. foetidissima, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2012, επιλέχτηκε μια τοποθεσία στην περιοχή Μακριά Κοντάρκα στο ΕΔΠ Τροόδους. Η τοποθεσία καλύπτεται από διάσπαρτα άτομα του είδους J. foetidissima ενώ δεν παρουσιάζεται εντός αυτής άλλο προστατευμένο είδος ή τύπος οικοτόπου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Πραγματοποιήθηκε φύτευση 115 δενδρυλλίων από χαρακτηριστικούς θάμνους της περιοχής του ΕΔΠ Τροόδους για την ενίσχυση της αναγέννησης του είδους J. foetidissima.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Πραγματοποιήθηκε φύτευση 400 δενδρυλλίων του είδους J. phoenicea στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα για την ενίσχυση της αναγέννησης του οικοτόπου (Δράση C.4).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 • Επιλέχτηκε περιοχή για πραγματοποίηση μικρής κλίμακας αναδάσωσης κοντά στον οικότοπο στη χερσόνησο του Ακάμα. Στην εν λόγω περιοχή θα φυτευτούν δενδρύλλια αοράτου με στόχο την επέκταση του υφιστάμενου οικοτόπου. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Ολοκληρώθηκε η φύτευση περίπου 500 δενδρυλλίων του είδους J. phoenicea καθώς και άλλων τυπικών ειδών του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου στην τοποθεσία Άγιος Κόνωνας στη χερσόνησο του Ακάμα.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 • Ολοκληρώθηκε η έκθεση σχετικά με τις θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και της μεθοδολογίας/προσέγγισης που θα ακολουθηθεί σε κάθε περιοχή.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Στις 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή της Μαδαρής για να επιθεωρηθούν οι θέσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί αναδάσωση το προσεχές Φθινόπωρο. Ο τύπος οικοτόπου υπήρχε στην περιοχή μέχρι και την δεκαετία του ‘90 οπότε και καταστράφηκε από δασική πυρκαγιά.

ΜΑΙΟΣ 2014

 • Απομάκρυνση ατόμων του εισβλητικού είδους Robinia pseudoacacia στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους για σκοπούς αποκατάστασης του τύπου οικοτόπου 9560* με J. foetidissima.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

 • Επίσκεψη στην περιοχή όπου εκριζώθηκαν άτομα του εισβλητικού είδους Robinia pseudoacacia τον περασμένο μήνα επιβεβαίωσε την επιτυχή έκβαση της συγκεκριμένης επέμβασης. Η συγκεκριμένη επέμβαση θα πρέπει να επαναληφθεί το επόμενο έτος ώστε να αποφθεχθεί η αναβλάστηση. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο δασικό φυτώριο στα Πλατάνια για να γίνει καταμέτρηση των δενδρυλλίων που απομένουν προς φύτευση στις περιοχές της Μαδαρής και του ΕΔΠ Τροόδους ώστε να επιτευχθεί  ο στόχος της παρούσας δράσης.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

 • Ξεκίνησαν οι εργασίες διάνοιξης των λάκκων φύτευσης στην περιοχή αναδάσωσης στη Μαδαρή. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο ενώ η φύτευση θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη λάκκων φύτευσης για την αναδάσωση στην περιοχή της Μαδαρής και οι λάκκοι εμπλουτίστηκαν με επιπρόσθετο χώμα το οποίο μεταφέρθηκε στην περιοχή.
 • Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις 18 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους, επιλέγηκαν δύο θέσεις για την υλοποίηση της αναδάσωσης στη Χιονίστρα και στην Κεράμη αντίστοιχα. Η αναδάσωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών.
 • Ενημερωτικές πινακίδες αναφορικά με την αναδάσωση κατασκευάστηκαν και μεταφέρθηκαν στους αντίστοιχους δασικούς σταθμούς για τοποθέτηση.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

 • Εργασίες φροντίδας και ποτίσματος των νεαρών δενδρυλλίων αοράτου πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές τους ΕΔΠ Τροόδους, της Μαδαρής και της χερσονήσου του Ακάμα.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή της Μαδαρής. Συνολικά φυτεύτηκαν 420 δενδρύλλια ως εξής: 315 Juniperus excelsa και 105 Quercus alnifolia. Οι σχετικές ενημερωτικές πινακίδες του προγράμματος LIFE για την αναδάσωση τοποθετήθηκαν επιτυχώς.
 • Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή της Χιονίστρας. Συνολικά φυτεύτηκαν 100 δενδρύλλια ως εξής: 50 Juniperus foetidissima, 20 Sorbus graeca, 20 Rosa chionistrae και 10 Berberis cretica.
 • Οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή Μακριά Κοντάρκα επεκτάθηκαν με επιπρόσθετη φύτευση ακόμα 200 δενδρυλλίων ως εξής: 150 Juniperusfoetidissima, 20 Berberiscretica, 20 Rosachionistrae, και 10 Sorbusgraeca.
 • Οι εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή Κεράμη επεκτάθηκαν με επιπρόσθετη φύτευση ακόμα 350 δενδρυλλίων ως εξής: 250 Juniperus oxycedrus, 50 Arbutus andracne και 50 Rosa canina.
 • Ενημερωτικές πινακίδες του προγράμματος αναφορικά με την αναδάσωση τοποθετήθηκαν στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα.
 • Καρποί από τα είδη Juniperus foetidissima και Juniperus oxycedrus συλλέχθηκαν με στόχο την επεξεργασία και μεταφορά τους στην Τράπεζα Σπόρων στο Βοτανικό Κήπο Τροόδους.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Εργασίες φροντίδας και ποτίσματος των νεαρών δενδρυλλίων αοράτου που φυτεύτηκαν πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή αναδάσωσης στη Χιονίστρα κατά την διάρκεια των πρώτων ημερών του Νοεμβρίου.
 • Καρποί από όλα τα είδη αοράτου έχουν συλλεχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας/καθαρισμού ώστε να εξαχθούν από αυτούς βιώσιμοι σπόροι οι οποίοι θα αποθηκευτούν στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδους.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Ενημερωτικές πινακίδες του έργου αναφορικά με την αναδάσωση τοποθετήθηκαν στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους.
 • Καρποί από όλα τα είδη αοράτου έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί/καθαριστεί ώστε να εξαχθούν από αυτούς βιώσιμοι σπόροι. Οι σπόροι αυτοί θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδους για περεταίρω επεξεργασία. Συνολικά 12 παρτίδες σπόρων θα αποθηκευτούν στην Τράπεζα Σπόρων το αργότερο μέχρι τις 01/06/2015.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

 • Η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε πριν ένα έτος η απομάκρυνση ατόμων του χωροκατακτητικού είδους Robinia pseudoacacia, επιθεωρήθηκε στις 30 Μαρτίου, έτσι ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση επιβίωσης του είδους. Η απομάκρυνση ατόμων του εν λόγω είδους θα επαναληφτεί και το τρέχον έτος προκειμένου να εξαλειφθούν τυχόν επιζώντα άτομα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου πραγματοποιήθηκε αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού/αναλώσιμων για την απομάκρυνση των χωροκατακτητικών ειδών.

ΜΑΙΟΣ 2015

 • Απομάκρυνση ατόμων του χωροκατακτητικού είδους Robinia pseudacacia πραγματοποιήθηκε στις 8 και στις 13 Μαΐου σε δύο πολύγονα του οικότοπου J. foetidissima. Ο ρυθμός επιτυχίας των αντίστοιχων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο έτος εκτιμήθηκε στα 90%.

 


 

Δράση C.6: Παρεμβάσεις διαχείρισης των επισκεπτών και υποδομές 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 • Ξεκίνησε η επιλογή των κατάλληλων σημείων για την τοποθέτηση περιοριστικών εμποδίων και πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου στο ΕΔΠ Τροόδους.

ΜΑΡΤΙΟΣ – ΜΑΙΟΣ 2013

 • Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες τοποθέτησης περιοριστικών εμποδίων (Παραδοτέο:  Εγκατάσταση των περιοριστικών εμποδίων στην πρόσβαση των επισκεπτών στον οικότοπο), κάδων απορριμμάτων και πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου στις επιλεγμένες περιοχές. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • 10 κάδοι απορριμμάτων έχουν κατασκευαστεί και παραδοθεί στους αντίστοιχους δασικούς σταθμούς για τοποθέτηση στις προεπιλεγμένες τοποθεσίες (όπως υποδεικνύεται από την Δράση A.5). 6 επιπρόσθετοι κάδοι έχουν παραγγελθεί και ετοιμάζονται. Αυτοκόλλητα με τα λογότυπα του LIFE+ και του JUNIPERCY έχουν ετοιμαστεί για τοποθέτηση στους κάδους απορριμμάτων.
 • Συνεχίζονται οι εργασίες για το σχεδιασμό των πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

 • Όλοι οι κάδοι απορριμμάτων έχουν παραδοθεί στους αντίστοιχους δασικούς σταθμούς και έχει ξεκινήσει η εγκατάστασή τους.
 • Ολοκληρώνεται η ετοιμασία των προσφορών για την κατασκευή των πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου. Έχουν συμφωνηθεί οι περιοχές στις οποίες θα τοποθετηθούν  (Παραδοτέο:  Εγκατάσταση 20 κατευθυντήριων πινακίδων).

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Η εγκατάσταση των κάδων απορριμμάτων έχει ολοκληρωθεί. 6 κάδοι τοποθετήθηκαν στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα, 4 στην Μαδαρή, και 7 στο ΕΔΠ Τροόδους (Παραδοτέο:  Εγκατάσταση 40 κάδων απορριμμάτων).
 • Ο διαγωνισμός για την κατασκευή των πινακίδων που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου έχει κατακυρωθεί.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Οι κατευθυντήριες πινακίδες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα (4) και στη Μαδαρή (8).

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 • Οι πινακίδες που θα κατευθύνουν τους επισκέπτες μακριά από ευαίσθητες θέσεις του οικοτόπου για την περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους (8 πινακίδες) εγκαταστάθηκαν με επιτυχία (Παραδοτέο:  Εγκατάσταση 20 κατευθυντήριων πινακίδων).
 • Τοποθέτηση περιοριστικών εμποδίων για την παρεμπόδιση της εισόδου οχημάτων στην περιοχή φύτευσης ειδών του είδους J. foetidissima.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους με στόχο τον εντοπισμό σημείων στα οποία θα τοποθετηθούν τα εναπομείναντα περιοριστικά εμπόδια. Η επιλογή των σημείων αυτών στηρίζεται σε  νέα ευρήματα αναφορικά με την εκτεταμένη χρήση οχημάτων εκτός δρόμου στην περιοχή της Χιονίστρας.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Τα περιοριστικά εμπόδια τοποθετήθηκαν με επιτυχία στην περιοχή της χερσονήσου του Ακάμα (2 km βόρεια από τον κόλπο της Λάρας).
 • Μαζί με τα περιοριστικά εμπόδια, 4 ενημερωτικές πινακίδες του έργου αποστάληκαν στου εμπλεκόμενους δασικούς σταθμούς στην περιοχή της Χερσονήσου του Ακάμα και του ΕΔΠ Τροόδους (1 και 3 αντίστοιχα) με στόχο να εγκατασταθούν πλησίον των περιοριστικών εμποδίων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

 • Μια ενημερωτική πινακίδα του έργου αναφορικά με την επέμβαση με τα περιοριστικά εμπόδια τοποθετήθηκε στην περιοχή του Ακάμα.  Η πινακίδα φέρει τα λογότυπα του LIFE + και του Natura 2000 και τονίζει το ρόλο της εγκατάστασης των συγκεκριμένων περιοριστικών εμποδίων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Πραγματοποιήθηκε επέκταση της εγκατάστασης των περιοριστικών εμποδίων στην περιοχή της Χιονίστρας.
 • Ενημερωτικές πινακίδες αναφορικά με το ρόλο της εγκατάστασης των συγκεκριμένων περιοριστικών εμποδίων τοποθετήθηκε στην περιοχή της Χιονίστρας.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Ενημερωτικές πινακίδες αναφορικά με το ρόλο της εγκατάστασης των συγκεκριμένων περιοριστικών εμποδίων τοποθετήθηκε στην περιοχή Μακριά Κοντάρκα.
 • Την 1η του μηνός πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην περιοχή της Χιονίστρας. Το πρόβλημα οδήγησης οχημάτων εκτός δρόμου στις περιοχές των δενδρυλλίων έχει εντατικοποιηθεί και εντοπίστηκαν αρκετές άλλες «είσοδοι». Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει χώρα κυρίως μετά από χιονόπτωση οπότε και πλήθος επισκεπτών συρρέει στην περιοχή για λόγους αναψυχής. Λόγω αυτών των νέων στοιχείων αποφασίστηκε στην περιοχή του ΕΔΠ Τροόδους να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα εναπομείναν περιορίστηκα εμπόδια (85 κομμάτια) για ενίσχυση της παρέμβασης αυτής. Εντούτοις, υπολογίζεται πως θα χρειαστούν επιπλέον 100 περιοριστικά εμπόδια για να καλύψουν όλες τις «εισόδους» οχημάτων σε περιοχές εκτός δρόμου.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

 • 120 περιοριστικά εμπόδια παραγγέλθηκαν για να τοποθετηθούν στην περιοχή της Χιονίστρας. Τα εμπόδια αυτά θα κατασκευαστούν από το ΤΔ κατά τη διάρκεια του Μαΐου και θα τοποθετηθούν τον Ιούνιο.

 ΜΑΙΟΣ 2015

 • Κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν 3 ενημερωτικές πινακίδες (2 στην Χιονίστρα και 1 στον Ακάμα) οι οποίες ενημερώνουν για τον ρόλο της εγκατάστασης των περιοριστικών εμποδίων.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Μικρός εκσκαφέας ενοικιάστηκε για να βοηθήσει στην διάνοιξη λάκκων για την τοποθέτηση των περιοριστικών εμποδίων σε περιοχές στην Χιονίστρα με πετρώδη σύσταση εδάφους. Τα περιοριστικά εμπόδια τοποθετήθηκαν και η παρέμβαση αυτή ολοκληρώθηκε. 

 

Δράση C.7: Εκτός τόπου διατήρηση και πολλαπλασιασμός

 

ΜΑΙΟΣ 2012

 • Το ΤΔ συναντήθηκε και την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου με στόχο την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο όπου θα εγκατασταθεί η Τράπεζα Σπόρων. Σχέδιο του κτηρίου ετοιμάστηκε για να βοηθήσει στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη χρήση του χώρου εντός του κτηρίου. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

 • Συνεχής συλλογή καρπών από είδη αοράτου στις περιοχές Μαδαρή-Παπούτσα (Juniperus excelsa) και Τροόδος (Juniperus foetidissima). Εξαγωγή σπόρων από τους καρπούς.
 • Παραγωγή δενδρυλλίων για τις ανάγκες της Δράσης C.4 καθώς επίσης και για φύτευση στους Βοτανικούς Κήπους του Τροόδους και του Ακάμα (Παραδοτέο: Παραγωγή 120 δενδρυλλίων).

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013

 • Το ΤΔ πραγματοποίησε έρευνα αγοράς για την απόκτηση του εξοπλισμού της Τράπεζας Σπόρων (καταψύκτες, αποξηραντές). Το μέγεθος της Τράπεζας Σπόρων και η εσωτερική διαρρύθμιση έχουν αποφασιστεί και συμφωνηθεί από τους εταίρους του έργου.
 • Στις 30 Ιουλίου οι εταίροι του έργου επισκέφτηκαν το μεταλλείο Αμιάντου με στόχο τη διευκρίνηση των τελευταίων λεπτομερειών για την ανέγερση της Τράπεζας Σπόρων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Ο διαγωνισμός για την κατασκευή της Τράπεζας Σπόρων έχει κατακυρωθεί και η εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν  έως τον Δεκέμβριο του 2013.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Υλοποιούνται εργασίες για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης-ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών Juniperus spp. (Παραδοτέο: Ανάπτυξη πρωτοκόλλων –).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 • Στις 20 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της Τράπεζας Σπόρων. Η Τράπεζα Σπόρων θα τεθεί σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2014 αναλόγως με την ολοκλήρωση των εργασιών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

 • Στις 20 Φεβρουαρίου, το ΤΔ και το ΠΦ επισκέφτηκαν την περιοχή της Μαδαρής για να συλλέξουν καρπούς του είδους J. excelsa. Θα γίνει επεξεργασία των καρπών με στόχο την εξαγωγή των σπόρων οι οποίοι και θα τοποθετηθούν στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδου η οποία βρίσκεται στην περιοχή του παλιού μεταλλίου Αμιάντου.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

 • Στις 21 Μαρτίου, το ΤΔ και το ΠΦ επισκέφτηκαν την περιοχή Τροόδους για να συλλέξουν καρπούς του είδους J. foetidissima. Οι καρποί αυτοί θα υποστούν επεξεργασία με στόχο την εξαγωγή των σπόρων οι οποίοι και θα τοποθετηθούν στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδου.
 • Πινακίδα αναφορικά με την Τράπεζα Σπόρων έχει ετοιμαστεί και τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου όπου αυτή φιλοξενείται.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

 • Στις 24 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Τράπεζα Σπόρων στο παλιό μεταλλείου Αμιάντου για να αξιολογηθούν οι ηλεκτρολογικές εργασίες οι οποίες θα επιτρέψουν την λειτουργία της Τράπεζας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2104

 • Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην Τράπεζα Σπόρων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έδωσε την τελική έγκριση για την ηλεκτρική εγκατάσταση και ξεκίνησε η λειτουργία της Τράπεζας Σπόρων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Ο διαγωνισμός για την απόκτηση ενός καθαριστή σπόρων κατακυρώθηκε και έχει πραγματοποιηθεί η παραγγελία του σχετικού εξοπλισμού.
 • Αγοράστηκαν τρείς αναδευτήρες καθαρισμού σαρκώδη καρπών, δοχεία φύλαξης σπόρων καθώς και άλλα αναλώσιμα αναγκαία για την λειτουργία της Τράπεζα Σπόρων.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

 • Επιπρόσθετα πειράματα φύτρωσης πραγματοποιούνται και για τα τέσσερα είδη με στόχο την απόκτηση καλύτερων αποτελεσμάτων. Λόγω των φτωχών αποτελεσμάτων βλάστησης μέχρι τώρα, τα πειράματα θα παραταθούν και το σχετικό παραδοτέο « Ανάπτυξη πρωτοκόλλων αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης-ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών  Juniperus spp» το οποίο αναμενόταν στις 20/12/2014 θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2015.
 • Ο καθαριστής σπόρων παραδόθηκε στο Τμήμα Δασών στις 22 Δεκεμβρίου. Το σύνολο του εξοπλισμού για την Τράπεζα Σπόρων έχει ολοκληρωθει.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

 • Υλοποιούνται εργασίες για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών Αοράτων. Επιπρόσθετα πειράματα φύτρωσης πραγματοποιούνται και στα τέσσερα είδη Αοράτων για απόκτηση καλύτερων αποτελεσμάτων.
 • Οι σπόροι από τα είδη Αοράτου που συλλέχθηκαν (5 kg Jfoetidissima, 3.35 kg Joxycedrus, 3.35 kg Jexcelsa, 3 kg Jphoenicea) μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Σπόρων για περεταίρω επεξεργασία.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

 • Ο καθαριστής σπόρων μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Σπόρων του Βοτανικού Κήπου Τροόδους και συναρμολογήθηκε με επιτυχία.

ΜΑΙΟΣ 2015

 • Το προκαταρτικό κείμενο των πρωτοκόλλων αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης-ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών έχει ετοιμαστεί. Τα τελικά πρωτόκολλα θα είναι έτοιμα εντός Ιουνίου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

 • Τα πρωτόκολλα αποθήκευσης σπόρων, φύτρωσης, αύξησης και φύτευσης-ανάπτυξης των υπό μελέτη ειδών έχει ετοιμαστεί και θα υποβληθούν με την τελική έκθεση του έργου.
 • 20 σπορομερίδες (10 Juniperus phoenicea, 4 Juniperus oxycedrus, 3 Juniperus foetidissima, 3 Juniperus excelsa) αποθηκεύτηκαν με επιτυχία σε θάλαμο βαθιάς κατάψυξης (-20 oC) για σκοπούς διατήρησης. Οι σπορομερίδες είναι ποικίλου μεγέθους μεταξύ 100 gr – 1000 gr και κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την περιοχή όπου έγινε η συλλογή των σπόρων.